Nejčastější chromozomální přestavby u dětí s akutní myeloidní leukemií a možnosti jejich sledování na molekulární úrovni

flag

Klin Onkol 1999; 12(6): 191-195.

Souhrn: U osmdesáti procent dětí s akutní myeloidní leukémií (AML) lze cytogeneticky nalézt klonální chromozomální aberace. Mezi nejčastější patří specifické přestavby, úzce spjaté s určitým podtypem AML: translokace t(8;21) u M2, translokace t(15;17) u M3, inverze inv(16) u M4eo a translokace zahrnující oblast 11q23 u M4 a M5 podtypu AML dle FAB klasifikace. Tyto čtyři specifické přestavby, které se dohromady vyskytují u 40-45% dětí s AML,lze také detekovat na molekulární úrovni s vysokou citlivostí pohybující se na úrovni záchytu leukemické buňky nesoucí specifickou přestavbu mezi 105-106 zdravými buňkami. S využitím molekulárně genetického vyšetření lze pacienty s AML nesoucí některou z přestaveb sledovat dlouhodobě s možností monitorování residuální nemoci při poklesu množství leukemických buněk pod hladinu detekovatelnosti klasickým morfologickým a cytogenetickým vyšetřením.

Plný text v PDF