Onkologické společnosti

flag

Klin Onkol 1999; 12(6): 216.

 1. Schválena odměna za Cenu ČOS za rok 1998 ve výši 10 000,- Kč pro as.MUDr. Olgu Přibylovou a kol.
 2. Výbor ČOS vyhlašuje soutěž členů onkologické společnosti na LOGO společnosti. Soutěž bude inzerována na www.linkos.cz. Návrhy budou přijímány do konce roku 1999 a autor nejlepšího návrhu, jenž bude podkladem pro vytvoření loga ČOS, výbor odmění symbolickou finanční částkou.
 3. Členové výboru obdrželi návrh na koncepci oboru klinická onkologie k připomínkování do konce října 1999.
 4. Členové výboru obdrželi připomínky ke standardům, k jejich připomínkování k dopracování konečné verze doporučených léčebných postupů onkologicky nemocných do konce října 1999.
 5. Doc. Žaloudík informoval o schůzi NOR, kde bude projednáváno sponzorování pro vypracování programu zpracování dat NOR. ČOS bude podporovat sponzorování NOR z nestátních dotací za předpokladu, že ČOS bude jedním z hlavních zadavatelů pro publikaci a zejména interpretaci dat NOR.
 6. Na internetových stránkách ČOS budou zveřejněny i akce s onkologickou tématikou jenž nejsou konány pod záštitou společnosti. Výbor doporučuje požádat ostatní odborné společnosti o sdělení konaných akcí s onkologickou tématikou. U akcí, které budou konány pod záštitou ČOS, výbor požaduje účast člena výboru ČOS při výběru přednášek.
 7. Korespondence:
  • a) Doc. Daneš požádal výbor ČOS o stanovisko k projektu "Časný záchyt a prevence kolorektálního karcinomu Nadace Dagmar a Václava Havlových - VIZE 97. Na podkladě informací od Doc. Daneše vypracuje Doc.Žaloudík.
  • b) výzvu Prof. MUDr. J. Hyánka, DrSc. k spoluúčasti na pořádání III. dnů průtokové cytometrie, konaných 10. - 11.4. 2000 vzal výbor na vědomí a na konání této akce upozorní členy ČOS na internetových stránkách společnosti. Výbor souhlasí s podílem na organizaci odborného programu a jmenoval do programového výboru zástupce za ČOS Doc. MUDr. Tomáše Eckschlangera (FN Motol).(Petruželka)
  • c) MUDr. T. Horváth - žádost o vyjádření postoje výboru ČOS k zahájení dohodovacího řízení o začlenění výkonu autofluorescenční endoskopie do Seznamu zdravotních výkonů s bodovými hodnotami. Výbor ČOS začlenění výkonu autofluorescenční endoskopie do Seznamu zdravotních výkonů s bodovými hodnotami podporuje. (Klener)
  • d) Výbor vzal na vědomí informaci paní Katariny Zatovičové, Studio pro život, o pobytovém kurzu "Jak žít s rakovinou". Pro dohodnutí některých otázek další strategie v boji proti nádorovým onemocněním výbor doporučuje paní K. Zatovičovou a MUDr. V. Strnadelovou vyzvat k účasti na některé z příštích schůzí výboru ČOS. (Klener)
  • e) Výbor vzal na vědomí informaci předsedkyně představenstva ARCUS onko centrum Jany Koželské o semináři v rámci projektu Onko Info Centrum. V rámci vzájemné informovanosti a koordinace aktivit výbor doporučuje paní Koželskou pozvat k účasti na některé z příštích schůzí výboru ČOS. (Klener)
  • f) Žádost prim. MUDr. Arnošta Václavíčka o odbornou pomoc ve smyslu posouzení racionální farmakoterapie onkologicky nemocných, léčených v Soukromém onkologickém pracovišti - stacionáři v Nymburce, vedeném prim. MUDr. Miroslavem Kašparem, vzal výbor na vědomí. (Klener)
  • g) Dopis Prof. MUDr. Z. Dientsbiera, DrSc. informujícího o podpoře výzkumných onkologických projektů, grantech a ceně mladého onkologa vzal výbor na vědomí a vyslovuje ochotu k bližší spolupráci s "Ligou proti rakovině" i v jiných oblastech. K vyjasnění stanovisek "Ligy" k některým neortodoxním aktivitám, a prodiskutování formy spolupráce výbor doporučuje pozvat Prof. Dientsbiera na zasedání výboru ČOS.(Klener)
  • h) Výbor vzal na vědomí dopis MUDr. Drápala ohledně právní formulace preambule ke standardům. Odpoví Prof. Klener po konzultaci s I!právníkem.
  • i) Výbor ČOS byl požádán prim. MUDr. Renatou Neumannovou o spoluúčast při konání 5. ročníku onkologického sympózia "Onkologie v gynekologii a mammologii" se koná 21.-23.1. 2000 v Brně. Výbor schválil převzetí záštity nad sympóziem plánovaném na leden 2000. Vzhledem ke každoročnímu konání většího počtu akcí se stejnou tématikou, výbor doporučuje MUDr. Neumannové domluvení s ostatnímí pracovišti gynekol.onkologie na dalším postupu. Výbor navrhuje koordinaci brněnského dne gynekologické onkologie s pražským dnem gynekologické onkologie. (Klener)
  • j) Výbor ČOS byl. požádán o pomoc v kauze pokračujících sankcích ředitele MOU, vůči signatářům výzvy k jeho rezignaci z února 1999. Výbor se obrátí doporučeným dopisem na mínistra zdravotnictví s žádostí o řešení situace v MOU. (Klener)
  • k) Na žádost fy LACHEMA výbor ČOS přejímá záštitu nad česko-polským onkologickým sympóziem, konaným 11.-12.11. 1999 s problematikou zaměřenou na urologickou oblast protinádorových léčebných postupů a dále na terapeutickou strategii u malobuněčného karcinomu plic. Program sympózia bude zveřejněn na internetových stránkách ČOS.(Petruželka)
  • Výše členských příspěvků pro rok 2000 se nemění.
 8. Výbor ČOS upozorňuje členy ČOS, že těm členům, jenž do konce roku 1999 nezaplatí dlužné členské příspěvky (dluh přesahující částku 200,- Kč) bude zrušeno členství v ČOS.
 9. Noví členové: MUDr. Stejskal Jan RTO, Jih1ava MUDr. Marková Jana OKH FNKV MUDr. Cypro Petr RTOO Motol RNDr. Kozel Petr fy Galena, Ph 5 (byt Brno) RNDr. Blechová Alena fy Galena, Ph 5 (byt Ph 9) MUDr. Tomíška Miroslav, CSc. lI.interní kliníka FN Brno
 10. Další zasedání výboru ČOS bude 30. listopadu 1999.


Za výbor ČOS:

Prof. MUDr. Pavel Klener, DrSc., předseda ČOS

Doc. MUDr. Luboš Petruželka, CSc., vědecký sekretář ČOS V Praze dne 20.10. 1999


INFORMACE O VZNIKU CHIRURGICKÉ ONKOLOGICKÉ SEKCE

Za podpory výboru České onkologické společnosti vzniká sekce chirurgické onkologie jako zájmová skupina chirurgických oborů při České onkologické společnosti ČLS JEP. Vítáni jsou zástupci všech chirurgických oborů, kteří se v rámci své specializace aktivně podílejí na péči o onkologické pacienty, chtějí spoluvytvářet klinikou onkologii jako multidisciplinární obor a posilovat vazby i komunikaci s nechirurgickými obory onkologie. Postupně budete nacházet další informace na webových stránkách ČOS http: //www.linkos.cz.


Své přihlášky obsahující jméno a příjmení; titul, rodné číslo, adresu pracoviště. specializaci, telefon, fax a e-mailovou adresu odesílejte na adresu: Doc. MUDr. Jan Žaloudik, CSc., Univerzitní onkologické centrum, koordinačni pracoviště. Kamenice 3, 625 00 Brno nebo faxem na 05-43193900 nebo e-mailem na zaloudik@med.muni.cz

Uveďte také prosím. máte-li zájem o standardní členství nebo jste-li ochotni aktivně přispět k organizaci sekce zejména v počátcích její činnosti. Vyznačte, jste-li již členy České onkologické společnosti. Těm. kteří dosud členy ČOS nejsou bude přihláška do ČOS zaslána. Členství v sekci chirurgické onkologie je vázáno na členství v ČOS, avšak neni spojeno s dalším poplatkem.

Plný text v PDF