Klin Onkol 2000; 13(1): 32.

Zápis ze zasedání Výboru České onkologické společnosti ČLS JEP dne 30.listopadu 1999

 1. Hosté:

  • a) Jana Koželská, ředitelka, ARCUS onko centrum, Česká Lípa (http://www.kuk.cz/arcus). Paní ředitelka informovala členy výboru o aktivitách občanského sdružení ARCUS, o konání seminářů pro dobrovolníky z řad onkologických pacientů. Byly projednány možnosti spolupráce ČOS a ARCUS. Členové výboru každý měsíc obdrží Bulletin (časopis pro onkologické pacienty) vydávaný sdružením ARCUS. Výbor doporučuje publikovat odborné články v Bulletinu. Doc.Žaloudík doporučí experta, který převezme kontrolu nad odbornou stránkou daných příspěvků. Výbor doporučil uvážený výběr účasti alternativních léčitelů na seminářích pořádaných sdružením ARCUS (výběr přednášejících na semináře bude konzultován s prof. Klenerem). Výbor byl seznámen s konáním rekondičních pobytů ve Švýcarsku konaných sdružením ARCUS. Výbor bude informován o přednáškových akcích tohoto sdružení s účastí psychologů a sociálních pracovníků.

  • b) PHDr. Marcela Svěráková, výkonná ředitelka, Česká společnost za zdraví, Praha. Výbor byl informován o aktivitách plánovaných na rok 2000. Společnost se chce zaměřit na prevenci karcinomu prsu a osvětu v této oblasti prostřednictvím médií, odborných článků pro laickou veřejnost, letáků apod. Výbor přislíbil konzultanty a sestaví tým, jenž bude k dispozici.

 2. Kontrola minulého zápisu: všechny body byly splněny.

  • a) do soutěže o logo společnosti byl zatím dodán jediný příspěvek.

  • b) Nadace Dagmar a Václava Havlových Vize - 97 žádost doc. Daneše o příspěvek na mammologické centrum - výbor nezaujímá žádné stanovisko, nadace má sama právo rozhodnout o investici finančních prostředků. Časný záchyt a prevence kolorektálního karcinomu i karcinomu prsu mají stejnou váhu.

 3. Informace o proběhlých záležitostech:

  • a) Prof. Klener informoval výbor o kurzu katedry radioterapie IPVZ. Možnosti využití enzymoterapie v onkologii" konaného 29. 11. 1999 a vyjádřil znepooůjení nad tématem léčebné metody, jež není přesvědčivě účinná. Problém byl řešen ředitelstvím IPVZ.

  • b) Dopis ČLS JEP členská evidence OS poplatky pro rok 2000 se nemění - 100 Kč, automatické vyřazení z evidence členy neplatiče, kteří neuhradí dlužnou částku do konce roku 1999 a výše dluhu přesáhne 200 Kč.

  • c) Do komise VŘ na revizního lékaře oboru klinická onkologie konaného 16. 11. 1999 byla za výbor delegována as. Přibylová. Jedinou uchazečkou byla MUDr. Zuzana Friedmannová, byla komisí schválena.

  • d) Stav fondu JEP k 30. 9. 1999 předán prim. Fischerovi. Rozpočet na rok 2000 připraví prim. Fischer.

  • e) Steven C. Quay, M.D.PhD. Neinvazivní diagnostické metody karcinomu prsu - možnost účasti na studii- zahájení plánováno na prosinec 1999, informace zveřejněny na www.linkos.cz.

  • f) Výbor ČOS byl požádán ČLK o vypracování návrhu kurzů na rok 2000 ve spolupráci s ČLK. Byla oslovena onkologická pracoviště, do uvedeného termínu nedošly žádné návrhy. Výbor navrhl kurz ´Karcinom prsu´ doc. Petruželka (program odeslán). Lymfoproliferativní choroby- současný stav dg a th doc. Cieslar.

  • g) Informace UICC zveřejněné na www.linkos.cz. Upozornění pro všechny členy Onkologické společnosti!!!

   Translational Cancer Research Fellowship (TCRF)

   Uzávěrka přihlášek byla 1. prosince 1999. Roční podpora projektu 55 000 USD na poli aplikované molekulární biologie. Bližši informace a přihlášky na http://fellows.uicc.org/

  • h) Doc. Petruželka zjistí stav procesu přijímání ČOS do UICC.

  • i) Inventurní soupis majetku ČOS kopírovací přístroj, notebook.

 4. Korespondence:

  • a) Informace organizačního výboru ECCO II, Deutsches Krebsforschungenszentrum German Cancer Research Center, možno zaslat návrhy na témata sympózia do 15. února 2000. Nabídka včetně formuláře přihlášky a bližší informace budou zveřejněny na www.linkos.cz.

  • b) Prof. Zdeněk Mord, předseda chemoteraupetické sekce. Aktualizace členské základny chemoterapeutické sekce internistické společnosti (bezplatné členství). Přihláška bude uveřejněna na www.linkos.cz.

  • c) Ing. Zuzana Eklová pověřená zřízením odboru zdravotního pojištění a regulace léčiv spolupráce odborné společnosti na přípravě zákona o veřejném zdravotním pojištění, příprava přílohy zákona vymezující rozsah zdravotnických prostředků hrazených z veřejného zdravotního pojištění (příloha č. 3 zákona č. 48/97 Sb., oddíl C prostředky zdravotnické techniky) a na přípravě vyhlášky. Vyřazením pověřena prim. Jelínková.

  • j) Žádost MUDr. Z. Jirků o záštitu COS nad akcí "Týden proti rakovině", plánované na rok 2000, Žofín. Výbor souhlasí a vyšle zástupce COS (Klener).

  • k) Výbor podporuje výsledky výběrového řízeni MZ CR na transplantační centra. Centra, která nesplňují výběrová kritéria, by neměla tuto činnost provádět, konečný výsledek ovšem závisí na VZP.

  • l) MZ CR a IPVZ vypracovávají nové předpoklady ke způsobilosi výkonu povolání obor klinická onkologie. Nutné podminky pro získání této specializace zpracuje doc. Petruželka. Na příští jednání výboru COS budou přizváni zástupci výboru gynekologické společnosti.

  • m) MUDr. Samek předkládá dopis prim. Fínka MZ ČR týkající se uživání preparátu Xeloda u generalizovaného karcinomu prsu. Výbor COS připomínky projednal a doporučuje standardní postup registrace a kategorizace a užívání v rámci klinických studii v centrech komplexni onkologické péče I. typu.

  • n) Prim. Helmichová žádost o změnu kategorizace přípravku Amifosfin (ethyol). výbor doporučuje kategorizaci neměnit vzhledem k doposud neukončeným klinickým studiím a nedostatku dokladů, které by zdOvodňovaly zařazení ethyolu do standardni péče. Doporučuje v mimořádných případech indikace ethyolu, odeslat pacienta do centra kopmplexní péče I. typu, či požádat o navýšení paušálního poplatku.

 5. Pro zmapováni sítě v ČR zašlou členové výboru názvy a adresy odborných i laických společností zabývajících se prevencí v onkologii.


 6. Doc. Žaloudík informoval o činností NOR. Členové výboru byli pozváni na jednáni výboru NOR, které se koná 20. ledna 2000.


 7. Sběr dat pro publikaci Historie onkologické společnosti: Historie MOU (Drbal), Novější období (Přibylová), Fotodokumentace (o spolupráci požádána p. Hlaváčková, Ústav dějin lékařstvi Praha), Konečné zpracováni dat (prof. Klener a P. Hlaváčková, Ústav dějin lékařství Brno).


 8. Návrh koncepce + specializační náplně oboru klinická onkologie odevzdán na MZ ČR dne 1. prosince 1999.


 9. Standardy: zpracování trvá. Do 10. ledna 2000 bude dokončena úprava pracovní verze na základě došlých připominek a příprava ke konečné redakci.


 10. Noví členové: MUDr. Wieslaw Strzondala, Praha, MUDr. Soňa Semonská, Praha 4, doc. MUDr. Ivan Capov, CSc., Brno, MUDr. Tomáš Stašek, Brno, MUDr. Adam Peštál, Brno, MUDr. Ivo Rovný, Brno, MUDr. Václav Jedlička, Brno, MUDr. Dagmar Krákorová, Brno, MUDr. Dagmar Brančíková, Hodonín, MUDr. Věra Krušinská, Šumperk, MUDr. Kateřina Vondráčková, Pardubice, MUDr. Karel Vepřek, Šumperk, MUDr. Dana Kopřivová, Český Krumlov, MUDr. Kateřina Košatová, Praha, MUDr. Jan Holoubek, Znojmo, MUDr. Karol Křižan, Znojmo, MUDr. Filip Janků, Praha, MUDr. Hana Bašová, Rychnov nad Kněžnou, MUDr. Pavel Mareš, Praha, MUDr. Jaroslava Barkmannová, Praha, MUDr. Jana Sivanincová.

  Ukončeni členství: MUDr. Jana Wagnerová, Praha.


 11. Termin dalšího zasedáni výboru COS: 20. ledna 2000 (čtvrtek) ve 13.00 hod.

Za COS: prof. MUDr. Pavel Klener, DrSc.

doc. MUDr. Luboš Petruželka, CSc.

Praha 30. listopadu 1999

Plný text v PDF