Klin Onkol 2000; 13(2): 67-68.

Zápis ze zasedání výboru České onkologické společnosti ČLS JEP

dne 20.1edna 2000.

 1. 1. Kontrola zápisu: k
  • a) Kontaktní osoba pro spolupráci s ARCUS onkocentrem -prof. Vorlíček
  • b) LOGO společnosti ČOS. Do soutěže o logo společnosti byl podán jeden návrh, který bude vystaven na www.linkos.cz k připomínkování členům onkologické společnosti do konce března.
  • c) Historie onkologie sběr dat stále trvá.
  • d) Zprávu o hospodaření ČOS vypracuje do konce února pokladník MUDr. Fischer.
  • e) Česká společnost podpory zdraví, bude domluvena schůzka s MUDr. Svěrákovou k dohodnutí podmínek spolupráce.

 2. Zpráva o jednání s radou NOR, Doc. Žaloudík.
  Jednání se zúčastnili: Doc. Žaloudík, MUDr. Drbal, MUDr. Šmelhaus, MUDr. Fischer, MUDr. Jelínková.
  • a) Výbor ČOS bude iniciovat MZ CR k vydání V. klasifikace TNM. Překlad je připraven. (Klener)
  • b) Prof. Vorlíček byl pověřen k otevření otázky kompetencí a ujasnění postavení regionálních odborníků na MZ ČR.
  • c) Mandatorní výstup činnosti NOR a počítačové zpracování dat. (16.3. 2000 v 10,30 hod. proběhne další jednání s radou NOR a demonstrace možné varianty softwaru.). Byla diskutována otázka analýzy přežití a jejího zpracování (do komise jmenována MUDr. Jelínková)

 3. Standardy: zpracování došlých připomínek provede do března MUDr. Jelínková.

 4. ONKOFORUM. (volné sdružení firem podporujících preventivní akce a další aktivity v onkologii). Prof. Klener nformoval výbor o vývoji a činnosti tohoto sdružení. Navázána spolupráce s nakladatelstvím PANAX s cílem monitorování zpráv s onkologickou problematikou v zahraničních mediích a zajišťování kompetentního posouzení jejich významu odborníky.

 5. Na www.linkos.cz budou zveřejněny:
  • a) Nabídka stipendia v zahraničí
  • c) The Seven International Symposium on Oncology Pharmacy Practice, Praha, 5.-8.srpna 2000
  • d) International Society of Nurses in Cancer Care, Oslo, 30 July -3 August 2000-01-20 International Oncological Symposium, Praha, 5.-6. března 2000.
  • e) Cena předsednictva ČLS JEP za nejlepší vědeckou práci 1999, která byla udělena prof. Klenerovi a prof. Vorlíčkovi.

 6. Korespondence:
  • a) Prof. Vorlíček, doc. Žaloudík, MUDr. Drbal vypracují návrh novely vyhlášky obsahu a časového rozmezí preventivních prohlídek.
  • b) MUDr. Drbal vypracuje oponentský posudek návrhu reorganizace struktury Baťovy nemocnice Zlín.
  • c) Prof. Klener bude kontaktovat prof. Dientsbiera - změna politiky podpory výzkumu v onkologii se zaměřením na podporu významných úkolů.

 7. Různé:
  • a) ČOS zaplatí členské příspěvky v EACR a obešle tyto členy složenkami na zpětné zaplacení příspěvku. Pokud členové EACR nejsou členy ČOS, budou vyzváni k přihlášení se k členství.

  • b) Do konce března prof. Klener připraví výroční zprávu ČOS za rok 1999, která bude poté rozeslána všem členům společnosti.
  • c) Prof. Klener informoval výbor o dvou kurzech s onkologickou tématikou, které se měly konat ve spolupráci s ČLK. Akce byly vzhledem k neadekvátnímu výběru lektorů navrženy ke zrušení. Zaslán dopis prezidentovi ČLK MUDr. Rathovi.
  • d) Podle seznamu firem zabývajících se výrobou a distribucí onkologických léčiv bude rozeslána nabídka k inzerci na internetových stránkách ČOS.

 8. Přijetí nových členů:
  MUDr. Hýža Petr, chir.odd., Hustopeče
  MUDr. Dušek Pavel, urolog.kl., Praha Motol
  MUDr. Dědková Jarmila, chir.kl., Zlín
  MUDr. Broul Marek, NSP, Teplice
  MUDr. Špaček Jiří, gyn.kl., Hradec Králové
  Doc. MUDr. Vokurka Jiří, CSc., chir.kl., Brno
  MUDr. Kalvoda David, chir.kl., Olomouc
  MUDr. Prošvic Petr, urolog.kl., Hradec Králové
  MUDr. Louda Miroslav, urolog.kl., Hradec Králové
  MUDr. Veselý Zbyněk, urolog.kl., Hradec Králové
  MUDr. Všetíček Josef, chir.odd., Brno
  MUDr. Rak Václav, chir.odd., Hustopeče
  MUDr. Jandík Pavel, chir.kl., Hradec Králové
  MUDr. Nazarčuk Alexander, chir.odd, Hustopeče
  MUDr. Petera Jiří, KRTO, Hradec Králové
  Prof. MUDr. Kašťák Bohumil, CSc., chir.odd., Břeclav
  MUDr. Tomanová Iva, CKO, Nový Jičín
  MUDr. Ryšková Jarmila, CKO, Nový Jičín
  Doc. MUDr. Leypold Jindřich, CSc., chir.kl., Brno
  MUDr. Jandoušková Eva, chir.kl., Brno
  Doc. MUDr. Skřička Tomáš, CSc., chir.odd., Brno
  MUDr. Vedra Pavel, chir.amb., Brno
  MUDr. Kovář Pavel, AstraZeneca, Praha
  MUDr. Macek Petr, urolog.kl., Hradec Králové
  MUDr. Dvořáček Petr, chir.odd., Hodonín
  MUDr. Otaševič Alexander, chir. amb., Uherský Brod MUDr. Klepetko Petr, onko. odd., Kolín
  MUDr. Matoušková Michaela, urolog.odd., Praha

 9. Termín dalšího zasedání byl stanoven na 16.března 2000 (čtvrtek) ve 13:00 hod.


Za ČOS:

Prof. MUDr. Pavel Klener, DrSc.

Doc. MUDr. Luboš Petruželka, CSc.

Praha, 20.ledna 2000.
Zápis ze zasedání výboru České onkologické společnosti ČLS JEP


dne 16. března 2000

 1. Kontrola zápisu: Zápis z minulého zasedání výbor schválil.

 2. Výbor vyslechl informaci doc. Žaloudíka a zúčastněných členů výboru Dr. Fischera, Dr. Jelínkové, Dr. Šmelhause z jednání s radou NOR:
  a) NOR zašle dopis ředitelům okresních nemocnic s informací o významu NOR a důležitosti vzájemné spolupráce.
  b) Návrh na zakotvení NOR do koncepce oboru klinická onkologie.
  c) Návrh přípravy software pro vizualizaci onkologických dat (SVOD) v radě NOR, který by měl sloužit zejména českým onkologům a definitivně zpřehlednit výstupy onkologických hlášení až do úrovně okresu. Tento projekt výbor ČOS podporuje.

 3. 5. Vydání české verze Klasifikace zhoubných nádorů TNM vydání zaplatí MZ ČR, v platnost vejde od 1. 1. 2001.

 4. ČOS byla přijata za člena UICC. Zaplacením členského poplatku pověřen prof. Vorlíček.

 5. MUDr. Fischer dodal zprávu o hospodaření ČOS za rok 1999, bude přiložena k výroční zprávě pro členy ČOS. K výroční zprávě bude přidána zpráva o činnosti pediatrické sekce (Šmelhaus) a průběhu vytváření chirurgické sekce (Žaloudík). Výroční zpráva bude členům ČOS zaslána v dubnu 2000.

 6. Prof. Klener informoval výbor o probíhající korespondenci a znovuotevření diskuse s ministerstvem o zákonu vzdělávání. Návrh změny vyhlášky zákona o dalším vzdělávání vypracuje do 14-ti dnů doc. Petruželka.

 7. ČOS navrhuje do vědecké rady MZ ČR: prof. Klener, prof. Vorlíček, doc. Petruželka, doc. Kavan.

 8. ČLK požádala o návrh témat kurzů a přednášejících na druhý semestr 2000.
  a) Koncepce oboru onkologie v ČR (Geryk NOR, Beška TNM, koncepce pediatrie Kavan, chirurgické
  obory v onkologii Rob, RTO Stankušová)
  b) Etické aspekty. Právní pohled. Legislativa. (přednášející budou upřesněni)

 9. Výbor přebírá záštitu nad "Akcí Mladých onkologů" konané ve dnech 9.-11-6. 2000. Témata: (10.6. Novinky v léčbě urologických ca, 11.6. Novinky v léčbě ca prsu)., výbor preferuje přednášky mladých, dohledem nad touto akcí byla pověřena doc. Abrahámová.
 10. Žádost MUDr. Štrofa o počtu pacientů v onkologické ambulanci vyřídí doc.Petruželka.

 11. UICC Fellowships bližší informace na www.linkos.cz , bude umístěno na stránky ČOS.

 12. MUDr.A. Špírek - žádost o stanovisko ČOS k přiloženému podání Jany Koželské ve věci Pařížské charty proti rakovině zaslané do kanceláře ministra zdravotnictví. Výbor zaujal kladné stanovisko a informaci Pařížské chartě zveřejní na internetových stránkách společnosti.

 13. Žádost Ing. Fortýny o posouzení problematiky melanomu u prasat - není v kompetencích výboru danou problematiku posuzovat.

 14. Výbor obdržel dopis pana Vaňáka s informací o nových léčebných a diagnostických postupech v onkologii, o svém přístroji "na léčbu rakoviny" a o objevech v oblasti kvantové fyziky. Pan Vaňák požádal výbor o posouzení účinnosti nových metod. K tomuto ověření není ČOS kompetentní. Výbor panu Vaňákovi doporučil oficiální postup podle stanovených norem ČR: žádost podat na Státní ústav pro kontrolu léčiv, nebo Ministerstvo zdravotnictví.

 15. ONKOFORUM - prof.Klener informoval výbor o probíhajících aktivitách onkofora. Pro osvětu a prevenci v onkologii budou zařazeny přílohy do regionálního tisku. Probíhá spolupráce mezi novináři a společností ve věci posouzení a zaujmutí stanoviska odborníka na zprávy vydávané REUTERS a ČTK. (zamezení šíření polopravdivých, matoucích nebo dokonce nepravdivých informací v oblasti onkologie.)

 16. ČOS přebírá pro rok 2000 záštitu nad 4. 0stravskými dny paliativní medicíny. Dále však výbor bude podporovat pouze střídání s Dnem paliativní medicíny a to tak, že v roce 2001 BOD, v roce 2002 5. Ostravské dny, atd.

 17. Cena Ligy proti rakovině Praha pro mladého vědce za nejlepší publikaci s onkologickou tématikou v roce 2000. Podmínky: věk do 35-ti let, autorský materiál zaslat ve třech výtiscích na adresu Ligy do 30.června 2000. Bližší informace na www.linkos.cz.

 18. Výbor souhlasí s aktivitami AstraZeneca v rámci LINKOS (propagace LINKOSu na BOD, tištěný materiál, technická pomoc v řadách onkologii se zvládnutím práce na internetu, atd.)

 19. Výbor Č26. OS stanovil podmínky pro zveřejnění reklamy farmaceutických firem na internetových stránkách společnosti.
  a) uveřejnění loga firmy s odkazem na internetové stránky b) jednostránková reklama formátu A4

 20. Standardy byly doplněny protokoly karcinom prostaty, karcinom čípku děložního, karcinom těla děložního. Budou zaslány k připomínkování doc. Robovi, doc. Novákovi, připominky zpracuje MUDr. Drbal. Konečnou úpravu provede MUDr. Jelínková. Předpokládaný termín redakce konec dubna.

 21. ESMO reprezentant zástupcem byl navržen MUDr. Petr Karásek MOU Brno.

 22. Přijetí nových členů:

  MUDr. Stará Vlastimila, FTN Praha

  MUDr. Abrahám Václav, Okresní nemocnice Pelhřimov

  Prof. MUDr. Bubeník Jan, DrSc., Akademie věd ČR, Praha

  MUDr. Donátová Zuzana, FTN Praha

  MUDr. Lovečková Pavlína, Janssen Cilag, Praha

  MUDr. Miiller Vladimír, POKO Náchod

  MUDr. Navrátil Bohuslav, Baťova nemocnice Zlín

  MUDr. Skácel Tomáš, Praha 5

  MUDr. Sachlová Milana, MOU Brno

  Ing. Kobr Jan, DrSc., Akademie věd ČR, Praha

  Prom.chem. Storková Jitka, CSc., Akademie věd ČR, Praha

  Prof.RNDr. Svoboda Jan, DrSc., Akademie věd ČR, Praha

  Doc. MUDr. Vokurka Jiří, FNUSA Brno

  Doc. MUDr. Jonák Jiří, DrSc., Akademie věd ČR, Praha

  RNDr. Tuháčková Zdena, CSc., Akademie věd ČR, Praha

  Mgr. Šímová Jana, CSc., Akademie věd ČR, Praha

  MUDr. Vetchá Hana, MOU Brno

  MUDr. Hussarová Lucie, ÚVN Střešovice, Praha

 23. Termín dalšího zasedání byl stanoven na 25.dubna 2000 (úterý). V rámci XXIV. BOD dojde k setkání výboru České a Slovenské onkologické společnosti. (26.května).


Za ČOS:

Prof. MUDr. Pavel Klener, DrSc.

Doc. MUDr. Luboš Petruželka, CSc.

Praha, 16.března 2000

Plný text v PDF