Klin Onkol 2001; 14(1): 4-7.

Souhrn: Zhoubné nádory jater u dětí představují 0,5% až 2%, jsou to především hepatoblastomy (HB). Hepatocelulární karcinom (HCC) je velmi vzácný, prognóza horší. V letech 1987 až 1998 bylo léčeno 10 nemocných mladších 18ti let s diagnózou HCC (5 chlapců a 5 dívek). Anamnéza přijatých dětí trvala průměrně 152 dnů, (rozmezí 7 dnů, 2 roky), nikdo neměl v předchorobí infekční hepatitidu. Pět dětí mělo postiženy pouze játra (2x oba laloky, 2x pravý lalok, 1x levý lalok), čtyři měly metastázy (uzliny v retroperitoneu, omentum, diafragma, plíce). Primární resekce byla možná u 6 nemocných, u třech radikální, u zbylých tří zůstalo reziduum (uzliny, diafragma). U čtyř dětí byla provedena biopsie. Operována byla také plicní metastáza. Chemoterapie odpovídala příslušné době (vinkristin, cisplatina, fluorouracil, adriamycin; SIOPEL-2, SIOPEL-3). Čtyři nemocní dostávali po biopsii neoadjuvantní chemoterapii. Z těchto čtyř u třech nemocných nádor progredoval, u čtvrtého byla parciální odpověď a byla provedena lobektomie, plicní metastáza u téhož pacienta byla řešena chirurgicky. Relaps nebo progrese nastala za mediánem 12 měsíců (rozmezí 8,2 měsíců a 6,5 let), Exitus nastal v průměru za 21,4 měsíců (rozmezí 11,5 měsíců a 11,7 let). Tři děti žijí bez známek onemocnění med. 3,6 let (rozmezí 3 roky a 4,5 roku).

Plný text v PDF