Měnící se pohled na konzervativní a invazivní léčebný přístup u neuroblastomu prorůstajícího do páteřního kanálu - zkušenosti Kliniky dětské onkologie FN Motol v období let 1989-1998

flag

Klin Onkol 2001; 14(1): 20-24.

Souhrn:
Východisko: Neuroblastom prorůstající do páteřního kanálu v době diagnózy prokazujeme zhruba u 10% pacientů. Jejich prognóza je dobrá. Laminektomie s operativním zmenšením intraspinální porce tumoru byla standardním iniciálním léčebným přístupem, ale vedla často k rozvoji páteřních deformit. Publikované údaje ze zahraničních pracovišť svědčí o úspěšnosti neinvazivní dekomprese páteřního kanálu chemoterapií. Tyto zkušenosti se staly východiskem změny léčebné strategie s důrazem na konzervativní přístup.
Typ studie: Retrospektivní analýza léčby a poléčebných následků 158 pacientů s neuroblastomem léčených na Klinice dětské onkologie FNM v letech 1989-1998.
Metody a výsledky: Intraspinální extenzi neuroblastomu jsme diagnostikovali u 20 ze 158 dětí. Neurochirurgická dekomprese páteřního kanálu byla paušálním výkonem, ale bezprostřední zlepšení klinického stavu nastalo jen u 3 ze 12 symptomatických nemocných, u dvou dětí se pooperačně nález zhoršil. U ostatních jsme změnu nezaregistrovali. Výraznější ústup neurologických příznaků jsme zaznamenali při cytostatické léčbě. Dlouhodobé přežití pacientů s intraspinálním postižením je signifikantně lepší ve srovnání s celou hodnocenou skupinou dětí s neuroblastomem (75% vs 47%). Při předpokládaném kurativním účinku onkologické léčby musíme brát více v úvahu pozdní léčebné následky. Většina dlouhodobě sledovaných dětí po laminektomii(-notomii) má spinální deformity charakteru skoliózy (76 %).
Závěr: Konzervativní dekomprese páteřního kanálu chemoterapií je u intraspinálně se propagujícího neuroblastomu bez symptomatologie akutní léze míšní rovnocennou a z dlouhodobého hlediska vhodnější alternativou neurochirurgického výkonu.

Plný text v PDF