Rozvaha nad dávkováním cytostatik u obézních nemocných

flag

Klin Onkol 2001; 14(1): 8-13.

Souhrn: Standardní onkologickou praxí je individuální dávkování většiny cytostatik podle tělesné hmotnosti nebo podle velikosti tělesného povrchu. Protože však farmakokinetika cytostatik závisí na tělesné velikosti jen částečně, dochází při takovém způsobu dávkování k velkým rozdílům v expozici těmto lékům u jednotlivých nemocných. Pro dávkování cytostatik u obézních nemocných nejsou v současné době k dispozici žádná obecně přijatá doporučení. Zatímco farmakokinetické studie ukazují často vyšší expozici některým cytostatikům u nemocných s obezitou, pokud dostávají lék podle aktuální tělesné hmotnosti, klinické studie často nepotvrzují vyšší toxicitu takto dávkované léčby u obézních jedinců. Při nedostatku velkých klinických studií, které by hodnotily celkový výsledek léčby ve vztahu ke způsobu dávkování cytostatik, je možným přístupem zahajovat cytotoxickou léčbu u kurabilních onemocnění podle aktuální hmotnosti obézního pacienta, což sleduje podání vyšší celkové dávky. Možným způsobem redukce dávky u velmi obézních jedinců je použití střední hodnoty mezi aktuální a ideální tělesnou hmotností. V ostatních případech je moudré volit spíše dávku nižší a pokud v prvních dvou cyklech léčby nedojde k výskytu toxických projevů, je možno dávku zvyšovat o 10-20 % každý následující cyklus až do dosažení maximální tolerovatelné dávky. U vysokodávkované chemoterapie před transplantací krvetvorných buněk, kde dávky cytostatik jsou blízké hranici letální toxicity, používá většina transplantačních center dávkování v rozmezí mezi aktuální a ideální tělesnou hmotností, přičemž praxe jednotlivých center se mezi sebou značně liší.

Plný text v PDF