Hodnocení mukosity u pacientů léčených vysokodávkovanou chemoterapií s podporou autologních krvetvorných buněk a jeho význam pro odhad perorálního příjmu a dalších faktorů morbidity a mortality

flag

Klin Onkol 2001; 14(3): 96-101.

Souhrn: Východiska: MUCPEAK je snadný skórovací systém pro hodnocení ústní mukositidy. Vysoké skóre MUCPEAK korelují
s rizikem bakterémie a peritransplantační mortalityu pacientů léčených autologní či alogenní transplantací.Korelace MUCPEAK
s orálním příjmem a ostatními parametry mukositidy nebyla dosud prospektivně hodnocena. Metody: V letech 1999 až
2000 byl sledován průběh mukositidy trávicího traktu u 21 autologně transplantovaných pacientů. Skóre MUCPEAK, nausea,
zvracení, průjmy, krevní obraz a perorální příjem byly hodnoceny denně. Spearmanovy korelační koeficienty a Mantel-Haenszel
chí-kvadrát testy byly použity ke statistickému hodnocení. Výsledky: MUCPEAK signíflkantně negativně koreloval s perorálním
příjmem a s absolutním počtem neutrofilů, nauseou a zvracením. Skóre MUCPEAK >10 nebo >12; nebo ANC <500 a <1000/mm3 mohou být použity k přepovědi neadekvátního perorálního příjmu (odds ratios 5.88, 7.69, 5.34 a 5.42; p=0.000003, 0.001, <0.000001 a <0.000001). Počet dní se skóre MUCPEAK >12 signifikantně koreloval s délkou hospitalizace po infusi krvetvorných buněk. Pacienti s peritransplantační febrilní neutropenií měli těžší mukositidu než pacienti, kteří nebyli febrilní a začátek horečky silně koreloval se skóre MUCPEAK. Spotřeba krevních derivátů však nebyla tíží mukositidy ovlivněna. Závěr: MUCPEAK je spolehlivý nástroj k předpovědi adekvátního perorálního příjmu, pravděpodobnosti febrilií a délky hospitalizace u pacientů léčených autologní transplantací. Skóre MUCPEAK >10 nebo >12 nebo ANC <500 a <1000 předpovídají vysoké riziko neadekvátního perorálního příjmu a mohou být použity k identifikaci kandidátů nutriční intervence.

Plný text v PDF