Klin Onkol 2001; 14(5): 170-173.

Souhrn:


Východiska:

Názor na význam různých typů lymfadenektomie pro staging a terapii časných stadií nemalobuněčné plicní rakoviny (NSCLC) stejně jako na možný prognostický benefit radikální lymfadenektomie je dosud kontroverzní. Cílem studie bylo vyzkoušet metodu identifikace první drenážní (sentinelové) uzliny pomocí patentní modři a zhodnotit specificitu této metody v možnosti predikce stavu postižení vyšších etáží lymfatických uzlin.


Typ studie a soubor:

Nerandomizovaná prospektivní studie z jednoho centra na 16 pacientech s malým periferním plicním karcinomem (předoperačně T1-2 N0-1 M0).


Metody a výsledky:

Plicní tkáň v bezprostřední blízkosti tumoru byla infiltrována celkem 4 ml patentní modři, první nabarvená uzlina byla označena jako sentinelová. Sentinelová uzlina byla nalezena u 13 ze l6 předoperačně diagnostikovaných karcinomů. V našem souboru odpovídala negativita sentinelové uzliny negativitě všech dalších etáží regionálních lymfatických uzlin.


Zhodnocení:

Identifikace sentinelové uzliny dává možnost detailnějšího a specializovaného vyšetření této uzliny patologem. Pro definitivní vyhodnocení role biopsie sentinelové uzliny u plicního karcinomu budou nutné další a rozsáhlejší studie, které dají odpověď na otázku, zda při negativitě sentinelové uzliny můžeme minimalizovat rozsah lymfadenektomie při resekci.

Plný text v PDF