Etické aspekty stanovováni geneticky podmíněné vnímavosti ke vzniku zhoubných nádorů

flag

Klin Onkol 2001; 14(6): 186-189.

Souhrn: Jsou představeny etické problémy související s genetickým testováním, mající za cíl zjištění vnímavosti nebo i výraznější predispozice ke vzniku zhoubných chorob (informovaný souhlas, důvěrnost, respekt k soukromí, právo vědět, právo nevědět, "informational self- determination", screening, výzkum, vědecká validita projektů, zvážení relace benefitu k nákladům a pod.). Jsou citovány nejdůležitější zásady v tomto směru formulované v Úmluvě na ochranu lidských práv a důstojnosti lidské bytosti v souvislosti s aplikací biologie a medicíny Rady Evropy (Oviedo, 1997).

Plný text v PDF