Úloha polymorfismu genotypu a fenotypu P450 2EI a P450 2D6 v metabolismu a účincích léčiv a karcinogenů

flag

Klin Onkol 2001; 14(6): 193-197.

Souhrn: Mnoho (pro)karcinogenů je metabolizováno cytochromy P450 na vlastní účinné produkty. Genetický polymorfismus P450 2D6 výrazně ovlivňuje vlastnosti tohoto enzymu (fenotyp) a může se u jedinců s defektním enzymem projevit při běžných dávkách některých léků těžkým předávkováním. Neovlivňuje ale zřejmě individuální vnímavost k chemické karcinogenezi. Naproti tomu známé polymorfismy genu P450 2EI neovlivňují aktivitu tohoto enzymu, která je zvýšena např. alkoholem a některými léky a snížena disulfuamem, fenolickými látkami v některé zelenině a ovoci. Vysoká exprese tohoto enzymu zvyšuje riziko genotoxických účinků benzenu, styrenu a asi 80 dalších významných xenobiotik a vysvětluje mechanismus, kterým alkohol může zvýšit jejich účinky. Proto je individuální odpovědností každého jedince, který je vystaven expozici látkám, jež P450 2EI aktivuje, aby maximálně omezil příjem alkoholu. Aktivitu P450 2El lze snadno stanovit pomocí metabolismu chlorzoxazonu a tak vytipovat jedince se zvýšeným rizikem při expozici jeho substrátům. Preventivně účinnějším a obecně platným zásahem je však sníženi profesionální expozice.

Plný text v PDF