Klin Onkol 2001; 14(6): 197-202.

Souhrn: Východiska: Otázka, zda ionizační ozářeni nádoru ovlivňuje u rakoviny prsu stanoveni receptorů steroidních hormonů ve tkáni, získané při následném operativním zákroku, nebyla dosud klinicky jednoznačně zodpovězena.

Materiál, metody: U peroperačně získaných vzorků primárních nádorů rakoviny mléčné žlázy (pT 1-3, pN 0-2, M O) u nemocných z let 1980 až 1990, které zahrnovaly skupinu 90 nádorů před operaci frakcionovaně ozářených dávkou 20 Gy a skupinu 52 nádorů neozářených, byly stanoveny cytozolové receptory estradiolu (cER) a progesteronu (cPgR) i nukleární receptory estradiolu (nER) metodou saturační analýzy s aktivním uhlím a s použitím ligandů značených 3H.

Výsledky: Výrazně nižší hodnoty ER u předozářených nádorů (skupina A) jsme zaznamenali pouze u jaderné frakce, zatím co nižší hodnoty zjištěné u frakce cytozolové nebyly statisticky významné. Nižší hodnota mediánu cPgR u skupiny předozářených nádorů prsu je statisticky významná. S velkou pravděpodobností se zde projevuje i vliv stupně diferenciace. Při klinickém posouzeni hormonální pozitivity nádorů je u skupiny A výrazně nižší procento nádorů, u nichž oba testované cytoplazmatické receptory jsou označeny jako pozitivní (cER+/cPgR+) a významně nižší je i procento nádorů s kombinaci nER-/cPgR+. Procento předozářených nádorů s kombinaci nER-/cPgR- je však podstatně vyšší.

Závěr: Naše výsledky dokumentuji rozdíly v expresi steroidnich receptorů v malignich nádorech prsu po předozářeni ve srovnáni s nádory bez předozáření. Tyto výsledky podporuji představu, že předozářeni nádoru prsu narušuje stav signálních cest estrogenů a progesteronu v nádorové tkáni. Pochopit správně důsledky záření na zdravou i onkologicky postiženou tkáň mléčné žlázy je podle našeho soudu i klinicky stále aktuální.

Plný text v PDF