Liga proti rakovině

flag

Klin Onkol 2002; 15(2): 75.

Vážení čtenáři, vážení kolegové a kolegyně!

Rádi bychom obnovili činnost Ligy proti rakovině v Masarykově onkologickém ústavu v Brně. Toto občanské sdružení vzniklo před více než 10 lety a pracovalo nejprve pod vedením MUDr. Vagundy, pak MUDr. Pajdlhauzera. Nyní již více než rok nevykazuje žádnou činnost.
Dne 15. ledna 2002 proběhla členská schůze Ligy proti rakovině v MOÚ v Brně. Bylo zvoleno předsednictvo a přijaty stanovy.
Naše představy o práci Ligy se v zásadě neliší od záměrů Ligy proti rakovině Praha a Asociace evropských lig proti rakovině. Cílem je snižování počtu onkologických onemocnění v naší populaci a včasný záchyt nádorového onemocnění. Liga se soustřeďuje na výchovu k nekuřáctví a ke zdravému způsobu života. Zaměřuje se na zmírnění utrpení pacientů s nádorovým onemocněním a zlepšení jejich kvality života. Poskytuje poradenství a pomoc onkologickým pacientům i zdravým lidem. Podporuje výzkum v oblasti prevence a léčby nádorů.
Nejsme úplní začátečníci v podobných aktivitách. Naši členové mají zkušenost s podobnými projekty v rámci různých občanských sdružení.

Představujeme si, že naše činnost by se měla profilovat ve třech směrech:

  1. Pro pacienty - zlepšení kvality života, rekvalifikační kurz, časopis ONKO OKNO, akce Balance, nádorová telefonní linka, informační centrum...
  2. Pro zdravé - Poradna zdravé výživy a odvykání kouření, zaměřit se na edukaci k nádorové prevenci především v mladších věkových skupinách.. .
  3. Pro zdravotníky - podporovat finančně výzkumné aktivity především mladých lékařů a sester, podporovat postgraduální činnost.. .


Liga proti rakovině je samostatný právní subjekt, záleží jen na našem nadšení a penězích, co vytvoříme. Budeme rádi za jakoukoliv formu pomoci. Členské příspěvky jsou dobrovolné. Přihlášky Za členy Ligy proti rakovině Brno zasílejte na níže uvedenou adresu; v přihlášce uveďte, jak podpoříte ligu, zda jako pasivní nebo aktivní člen.


MUDr. Milana Šachlová, CSc. Masarykův onkologický ústav Žlutý kopec 7, 65653 Brno
sachlova@mou.cz, tel. 05/43 136205Číslo bankovního konta Ligy proti rakovině Brno: KB, a. s., Brno-město, č. Ú. 66937-621/0100.

Plný text v PDF