Prognostické faktory a klinické stážovací systémy u mnohočetného myelomu v souboru 237 nemocných léčených v období 1991-2002 konvenční chemoterapií - I. Prognostický význam vybraných klinických a laboratorních ukazatelů

flag

Klin Onkol 2002; 15(Suppl 2002): 7-14.

Souhrn:
Východiska: Současná renezance zájmu o prognostické faktory (PF) u mnohočetného myelomu (MM) je vyvolána rozšířením možností a intenzity léčby vyžadujících individuální stratifikaci nemocných s pomocí nezávislých, prognosticky vysoce prediktivních faktorů.
Typ studie a soubor: V souboru 237 nemocných s MM léčených v období 1991-2002 konvenční terapií byla vyhodnocena prognostická významnost ukazatelů sloužících jako stážovací kritéria 7 vybraných stratifikačních systémů a některých cytokinů i cytoadhezivních molekul.
Metody a výsledky: Prognostická významnost byla hodnocena s pomocí křivek přežívání dle Kaplan-Meiera a log rank testu (p< 0.05). Byl prokázán prognostický význam věku (při rozmezí 65 let p=0.0005). Vysoká prognostická predikce (p=0.0000) s významně odlišnými mediány přežití vyčleněných skupin byla zjištěna vpřípadě Hb, S-kreatininu, S-albuminu, S-beta2-mikroglobulinu, S-thymidinkinázy a zastoupení plazmocytů v kostní dřeni. V případě propidium-jodidového indexu tj. PI/CD138 (procentuální výskyt myelomových buněk v S-fázi buněčného cyklu s identifikací plazmocytů s pomocí anti-CD138) byl zjištěn prognostický význam při použití mezní hodnoty 3.0% (p=0.0023) smediány celkového přežití 48 vs. 15 měsíců. Nebyl zjištěn prognostický význam sérových hladin cytokinů IL-6, IL-2 a jejich receptorů, TNF-< i cytoadhezívních molekul VCAM-1 a ICAM-1 vyšetřených metodou ELISA při diagnóze MM (p=0.15-0.84) i když v případě sIL-6R byly mediány celkového přežití nemocných s normální vs. zvýšenou hladinou dosti rozdílné (30 vs. 11 měsíců).
Závěry: Předložená studie potvrdila prognostický význam nejen klasických PF (věk, Hb, kreatinin, beta2-mikroglobulin a plazmocyty v kostní dřeni), ale i velmi dobrou prognostickou významnost a praktickou klinickou použitelnost hodnot PI/CD138 indexu, hladin S-albuminu a S-thymidinkinázy. Prognostická analýza námi vyhodnocených cytokinů a cytoadhezivních molekul vyzněla záporně.

Plný text v PDF