Klin Onkol 2002; 15(5): 166-169.

Souhrn: Limitovaná forma malobuněčné plicní rakoviny (LSCLC) má i při použití moderní agresivní léčby – konkomitantní časné hyperfrakcionované chemoradioterapie – 5-leté přežití jen okolo 25% a stále nízké procento lokální kontroly (okolo 64%). Proto kromě stadia I, kde je operační řešení standardní léčbou LSCLC, je stále otevřená otázka operace vyšších stadií, zejména stadia IIIA, kde operace může přispět ke zvýšení lokální kontroly a tím i přežití pacientů. Článek demonstruje současný náhled na operaci LSCLC a naše vlastní zkušenosti u 8 odoperovaných nemocných.

Plný text v PDF