Jubileum Doc.MUDr.Václav Bek

flag

Klin Onkol 2002; 15(6): 233.

Doc.MUDr.Václav Bek, DrSc.

V říjnu letošního roku oslavil své 80. narozeniny. Bezesporu patří mezi spoluzakladatele klinické onkologie, a proto nevzpomenout tohoto výročí na stránkách našeho časopisu by bylo nejen nesprávné, ale i nevděčné. Již jsem napsal malý článek do CLC (č. 21) a nechtěl jsem se znovu k tématu vracet. Dilema napsat či nenapsat mi nakonec pomohl vyřešit sám doc. Bek. Přišel za mnou s prosbou, abych písemně zdůvodnil jeho vlastní "selhání", za které považuje nesplnění zadaného úkolu společností SROBF CLS JEP před mezinárodní konferencí ESTRO konané letos v září v Praze. Mělo se jednat o historický přehled radioterapie či radiační onkologie v CR. Zde jsou jeho slova.: ihned a s vervou jsem se pustil do práce. Vypracoval jsem komplexní dotazník a počátkem prosince 2001 jsem jej rozeslal na 34 pracovišť, abych získal co nejvíce historických i současných údajů. Návratnost byla téměř stoprocentní. Vážná zdravotní krize z přelomu roku 2001 a 2002 s následnou náročnou operací a rehabilitací mi nedovolila přijatý úkol splnit, Chtě1 bych upřímně poděkovat všem kolegům a kolegyním, kteří mi s ochotou a mimořádnou péčí infonnace o svých pracovištích zaslali.


Slova určitým způsobem vypovídají o některých povahových rysech jubilanta. O jeho nesmírné důslednosti až úpornosti, vytříbeném smyslu pro pravdivost a exaktnost. Tato práce sice nebyla dokončena, ale co ty ostatní! Monografie, skripta, učebnice (15), publikace v našem i zahraničním písemnictví (250), odborné přednášky přednesené u nás i za hranicemi našeho státu (300), vedení výzkumných projektů a grantů, udělení několika prestižních cen a uznání. Osobně si však cením nejvíce jeho výchovné činnosti, kdy dokázal mnohé přesvědčit o správnosti volby věnovat se onkologii, kdy řada z nich dnes může proWásit byli jsme jeho žáky.


MUDr. B. Konopásek, CSc. Onkologická klinika VFN Praha 2

Plný text v PDF