Chemohormonalní režim epirubicid, etoposid a dexamethason u pacientů s hormonálně refrakterním karcinomem prostaty

flag

Klin Onkol 2003; 16(1): 24-27.

Souhrn:
Východiska: Vposledních letech se ukázalo, že různé režimy chemoterapie v kombinaci s kortikoidy patří mezi účinné modality v léčbě hormonálně refrakterního karcinomu prostaty (HRPC).
Typ studie a soubor: Retrospektivně jsme vyhodnotili účinnost a toxicitu chemohormonálního režimu, sestávajícího z epirubicinu, etoposidu a dexamethasonu (EED), u pacientů
s HRPC. Léčili jsme celkem 22 mužů, kteří přestali odpovídat na hormonální terapii a vysazení antiandrogenu.
Metody a výsledky: Chemoterapie byla podávána každé 2 týdny v kombinaci epirubicin (30 mg/m2 i.v. den 1) a etoposid (50 mg/m2 p.o. den 1-7). Dexamethason v dávce 1.5 mg p.o. obden byl podáván kontinuálně až do progrese onemocnění. Úleva od bolesti byla měřena podle spotřeby analgetik. Rovněž jsme hodnotili paliativní efekt léčby (úleva od bolesti/změna celkového stavu).
Toxicita byla posuzována podle stupnice Common Toxicity Criteria, verze 2.0. Hladina prostatického specifického antigenu (PSA) poklesla o 50% nebo více u 9 z 22 pacientů (41%, 95% interval spolehlivosti 21-64%). Mimoto, 8 z 22 pacientů (36%) mělo 75% pokles PSA. Medián doby do biochemické progrese byl 5 měsíců (rozmezí 4-9 měsíců). Sedm z 15 symptomatických pacientů (47%) mělo úlevu od bolesti. Paliativního efektu bylo dosaženo u 9 z 15 pacientů (60%). EED režim byl
dobře tolerován; pouze tři pacienti měli neutropenii 3. stupně. Medián celkového přežití pro celou skupinu pacientů činil 14.5 měsíce (rozmezí 3-35 měsíců).
Závěry: Chemohormonální režim EED se ukázal jako účinný a dobře tolerovaný u pacientů s HRPC.

Plný text v PDF