P53 homologní proteiny: jedna genová rodina - rozdílné funkce? Jejich exprese je alterována při přechodu z prekancerózy do invazivního spinocelulárního karcinomu

flag

Klin Onkol 2003; 16(2): 54-59.

Souhrn:
Východisko: Geny TP73 a TP63 kódují proteiny, jež jsou strukturní a funkční homology proteinu p53, aktivují podobně jako protein p53 rozdílné cílové promotory a mohou indukovat apoptózu nádorových buněk. K prokázání významu těchto proteinů při cervikální karcinogenezi je nutno provést imunohistochemickou analýzu exprese proteinů p73 a p63 a jejich izoforem.
Soubor nemocných a metodika: Imunohistochemická analýza exprese studovaných proteinů byla provedena na souboru 35 dysplazií, 10 karcinomů a 45 normálních tkání. K dané analýze bylo použito monoklonálních a polyklonálních protilátek rozlišujících jak některé cílové epitopy jednotlivých izoforem tak epitopy sdílené více izofomami.
Výsledky: Výsledky dosažené v dané studii prokázaly, že exprese C-terminální izoformy p73 je v normální tkáni silně omezena a pouze výjimečně (malá část CIN III a sporadické spinocelulární karcinomy) se nachází mimo buňky, které jsou v kontaktu s bazální membránou, zatímco ostatní p73 izoformy jsou exprimovány velmi silně, pravděpodobně v souvislosti s proliferační aktivitou léze. Výsledky získané s protilátkou detekující všechny p63 izoformy ukazují vysokou expresi tohoto proteinu v souvislosti s proliferační aktivitou, bez jednoznačné souvislosti s morfologií léze.
Závěr: Z námi získaných výsledků vyplývá nutnost analýzy exprese jednotlivých izoforem proteinů p73 a p63, která je nezbytná k analýze jejich biologických funkcí a pochopení jejich úlohy na regulaci buněčného cyklu a především při regulaci buněčné diferenciace a vztahu k bazální membráně u dlaždicového epitelu.

Plný text v PDF