Cisplatina a etoposid so simultánnou konvečnou radioterapiou 60 GY při limitovanom štádiu malobunkového karcinómu pľúc

flag

Klin Onkol 2003; 16(3): 154-156.

Súhrn:
Východiská: Chemoterapia cisplatina etoposid (PE) so simultánnou rádioterapiou (RT) je pri limitovanom štádiu malobunkového karcinómu pľúc (LD MBKP) novým štandardom liečby. Dávka RT 45 Gy použitá v kľúčovom US Intergroup Trial 0096 je však pri konvenčnej aplikácii (jedenkrát denne 1,8 Gy, päť dní v týždni) pokladaná za nedostatočnú.
Typ štúdie a súbor: Do prospektívneho nerandomizovaného sledovania zameraného na simultánnu chemo-rádioterapiu so zvýšenou dávkou konvenčnej RT boli zaradení pacienti s LD MBKP, ktorí boli vo veľmi dobrom výkonnostnom stave (WHO 0-1).
Metódy a výsledky: Použitý bol protokol liečby PE (4 cykly) so simultánnou konvenčnou RT v celkovej dávke 60 Gy. V r. 2000-2001 boli liečení 7 pacienti. Odpoveď na liečbu bola 100%. Kompletná remisia: 1, parciálna remisia: 6 z toho v 5 prípadoch na hranici kompletnej remisie. Všetci pacienti prekonali neutropéniu, 4 (57%) stupeň III-IV WHO. Ďalšia toxicita bola iba stupňa I - II. Medián prežívania nie je docielený.
Závery: Simultánna chemo-rádioterapia s použitím 4 cyklov PE a konvenčnou RT je efektívnou liečbou LD MBKP. Zvýšenie celkovej dávky konvenčnej RT zo 45 na 60 Gy je možné a vhodné pre klinickú prax.

Plný text v PDF