Klin Onkol 2003; 16(6): 249-252.

Souhrn:
Východisko: Za fyziologických okolností je produkt antionkogenu p16INK4a inhibitorem cyklin dependentních kináz a reguluje buněčný cyklus na přechodu z G0 do G1 fáze. Protein Rb, produkt retinoblastomového genu, v aktivní formě inhibuje transkripci p16. V dysplaziích a karcinomech děložního čípku papilomaviry transformují epitel mimo jiné inaktivací pRb onkoproteinem E7. V důsledku blokády funkce pRb se neefektivně zvedá hladina p16.
Soubor nemocných a metodika: Vzhledem k zajímavosti této problematiky a jejímu potenciálu pro screening cervikálních prekanceróz, jsme imunohistologicky vyšetřili 56 bioptických vzorků (konizáty, hysterektomie), z toho 10 CIN I-II, 30 CIN III, 8 spinocelulárních karcinomů,
2 adenokarcinomy hrdla a 6 případů s reaktivními změnami epitelu. Pomocí imunoblottingu jsme vyšetřili expresi p16 v buněčných liniích se známou funkcí Rb.
Výsledky: Difúzní a kompletní pozitivita p16 byla prokázána ve všech CIN III a spinocelulárních karcinomech. CIN I-II byly částečně pozitivní v 7 případech a v adenokarcinomech byla exprese prokázána v 1 ze dvou případů. V buněčných liniích byl p16 prokázán pouze v buňkách s poruchou funkce Rb (HeLa a HS913T).
Závěr: Naše studie potvrdila zvýšenou expresi p16INK4a u progredientních prekanceróz a karcinomů děložního čípku. Detekce p16 pravděpodobně nalezne uplatnění v bioptické diagnostice při stanovení okrajů konizátu a diferenciální diagnóze CIN oproti reaktivním atypiím. Je perspektivní i v onkocytologické diagnostice pro diferenciální diagnózu lézí ASCUS, případně i automatizovaný screening nebo kontroly kvality.

Plný text v PDF