Scintigrafie pomocí 99mTc-MIBI v diagnostice mnohočetného myelomu: senzitivní ukazatel biochemické aktivity choroby

flag

Klin Onkol 2004; 17(1): 13-17.

Souhrn:
Východiska: V posledních několika letech byly publikovány práce, vesměs předběžného charakteru, o využití 99mTc-MIBI jako potenciálního vhodného radiofarmaka u pacientů s mnohočetným myelomem.
Typ studie a soubor: Cílem naší studie bylo na reprezentativním souboru pacientů zhodnotit úlohu 99mTc-MIBI scintigrafie v detekci postižení skeletu a měkkých tkání u mnohočetného myelomu a monoklonální gamapatie nejistého významu, posoudit aktivitu onemocnění a zjistit vztah různých typů akumulace 99mTc-MIBI při scintigrafii ke klinickému stavu nemocných. Do studie bylo zařazeno 102 pacientů s mnohočetným myelomem a 32 pacientů s monoklonální gamapatií nejistého významu.
Metody a výsledky: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci byla prováděna 10 min. po i.v. aplikaci 800 MBq 99mTc-MIBI. K hodnocení scintigramů bylo použito semikvantitativního skóre v souladu s rozsahem a úrovní akumulace 99mTc-MIBI (sumační skóre). Výsledky scintigrafie byly korelovány s klinickými a laboratorními nálezy. 83 pacientů mělo aktivní onemocnění a 19 bylo v remisi. Byla nalezena signifikantní korelace sumačního skóre s klinickým stavem pacientů a s markery aktivity mnohočetného myelomu. Senzitivita scintigrafie v detekci aktivního mnohočetného myelomu dosáhla 93%, specificita 79%.
Závěry: Celotělová scintigrafie pomocí 99mTc-MIBI může sloužit jako jednoduchý a senzitivní ukazatel biologické aktivity mnohočetného myelomu a umožňuje s vysokou senzitivitou odlišit pacienty v remisi od pacientů s relapsem onemocnění po terapii.

Plný text v PDF