Klin Onkol 2004; 17(Suppl 1): 79-83.

Souhrn: Snaha českých hematologů získat informace o dosažených výsledcích u nejzávažnější hematoonkologické skupiny nemocných s nejnákladnější léčbou – u nemocných s akutní leukémií (AL) vedla roku 1996 ke vzniku klinického registru pro standardizovaný sběr diagnostických, prognostických a léčebných dat. Projekt s názvem ALERT (AKUTNÍ LEUKÉMIE – KLINICKÝ REGISTR) je odborně garantován Českou hematologickou společností. Od roku 2003 je v něm zapojeno všech 6 center intenzivní hematologické péče dospělých v ČR a projekt je softwarově zajištěn v moderním uspořádání: databázové řešení analytické nástroje komunikační nástroje a slouží jako plnohodnotný informační zdroj pro všechna zapojená centra. Od roku 1996 do konce roku 2003 byla v registru shromážděna data od 1412 nemocných s AL. Struktura databáze ALERT umožň uje i detailní rozbor jednotlivých léčebných fází. Analýzy dat registru doložené v tomto příspěvku dokumentují, že na výsledky léčby mají zásadní vliv nejen rizikové faktory při diagnóze (věk pacienta, hyperleukocytóza, cytogenetické změny), ale i léčebná strategie a její přesné přizpůsobení výsledkům jednotlivých léčebných cyklů. Má-li populační klinický registr sloužit k optimalizaci léčebné péče, nesmí žádnou z uvedených datových komponent ignorovat.Tomu musí být podřízena iagenda průběžných hlášení a jejich obsah.

Plný text v PDF