Leptomeningeálna infiltrácia jako iniciálny prejav karcinómu plúc

flag

Klin Onkol 2004; 17(2): 57-58.

Súhrn: Leptomeningeálna karcinomatóza sa klinicky prejavuje približne u 8% pacientov s metastatickým nádorom. Ako iniciálna manifestácia karcinómu akéhokol'vek typu je extrémne zriedkavá. Najčastejšími tumormi spojenými s týmto stavom sú malobunkový karcinóm pl'úc, karcinóm prsníka a malígny melanóm. V prezentovanej kazuistike referujeme 69 ročnú pacientku s leptomeningeálnou karcinomatózou, diagnostikovanou cytologickým vyšetrením cerebrospinálneho likvoru a potvrdenú MRI mozgu. Pacientka bola liečená radioterapiou avšak bez klinického efektu. Napriek extenzívnemu vyšetrovaniu sa intra vitam nepodarilo detekovať primárny tumor. Autopsiou bol odhalený adenokarcinóm pl'úc s bronchioloalveolárnymi črtami. Priebeh ochorenia a prognóza je v zhode s literárnymi údajmi.

Plný text v PDF