Klin Onkol 2004; 17(3): 91-95.

Souhrn:
Východisko: Nádorový supresorový protein p53 je latentní transkripční faktor s krátkým poločasem rozpadu. K jeho stabilizaci a funkční aktivaci dochází v reakci na poškození DNA a to komplexním mechanismem, který zahrnuje fosforylaci proteinu na Na C-terminálních aminokyselinových zbytcích a zadržení oligomerizovaného proteinu v jádře. Přes všechny dosažené poznatky v oblasti studia antionkogenu p53 je úloha fosforylací p53 a buněčná lokalizace mutantního proteinu p53 stále nejasná.
Soubor nemocných a metodika: Analyzovali jsme hladinu proteinu p53 a jeho fosforylovaných forem u karcinomů prsu (23), endometria (3), ovária (6), děložního čípku (2) a vulvy (1) s použitím monoklonálních a polyklonálních protilátek rozeznávajících jednak nefosforylovaný a jednak fosforylovaný cílový epitop specifický pro fosforylovaný serin 15 a serin 392 proteinu p53. Funkční status p53 byl u stejných vzorků hodnocen s použitím metody FASAY.
Výsledky: Funkční analýzou FASAY byla prokázána mutace p53 u 16 analyzovaných nádorů. U 11 ze 16 nádorů s mutací p53 jsme detekovali vysoké hladiny celkového proteinu p53. V 10 z těchto případů se vyskytovala také vysoká hladina fosforylace serinu 392. Ve všech případech s vysokou hladinou proteinu p53 byl protein fosforylován také na serinu 15. U 13 z 19 nádorů s nemutovaným proteinem p53 a nízkou nebo střední hladinou p53 byla fosforylace serinu 15 naopak imunohistologicky neprokazatelná.
Závěr: Analýza exprese proteinu p53 a jeho fosforylované formy na serinu 15 a serinu 392 odhalila vysokou hladinu obou fosforylovaných forem jako fenomén typický pro p53 mutanty s vysokou hladinou exprese.

Plný text v PDF