Klin Onkol 2004; 17(6): 190-195.

Souhrn: Metalothionein (MT) je nízkomolekulární intracelulární protein, jehož primární funkcí je udržení homeostázy těžkých kovů v živých organismech. O molekulárních mechanismech exprese MT je známo velmi málo. Regulace exprese se pravděpodobně účastní samotný kov vazbou na transkripční faktor MTF-1. Syntéza lidského metalothioneinu (MT-1a, MT-2a) může být indukována vzrůstající koncentrací těžkých kovů, hormonů, cytokinů nebo xenobiotik. Nedávné výzkumy ukazují na významný vztah koncentrace MT ke karcinogenezi, spontánní mutagenezi a účinnosti protinádorových léčiv. Overexprese metalothioneinů je studována jako nový prognostický marker u řady maligních a gradingovaných nádorů.

Plný text v PDF