Nové možnosti v diagnostice kolorektálního karcinomu s využitím technologie DNA mikročipů

flag

Klin Onkol 2004; 17(6): 203-207.

Souhrn:
Východiska: Technologie DNA mikročipů patří mezi nejmodernější biotechnologie zaznamenávající v posledních letech velký rozvoj. Tato technologie umožňuje porovnání expresních profilů zkoumaných vzorků a je tak vhodná k diagnostice různých onemocnění na genové úrovni.
Typ studie a soubor: Cílem této práce bylo porovnat genovou expresi kolorektálního karcinomu s normálním epitelem a detekovat rozdíly v expresi genů mezi pacienty s regionálními metastázemi a bez metastáz. Studie byla provedena na skupině 12 pacientů s kolorektálním karcinomem.
Metody a výsledky: Expresní profil pacientů byl studován na 1.7K Human cDNA mikročipech obsahujících 1700 fragmentů lidské cDNA. Mezi kolorektálním karcinomem a zdravým epitelem tlustého střeva bylo nalezeno 22 genů s odlišnou expresí. Pomocí klastrové analýzy byli pacienti rozděleni na 2 skupiny podle výskytu metastáz v lymfatických uzlinách a mezi těmito dvěma skupinami pacientů bylo identifikováno celkem 6 genů se změněnou expresí.
Závěr: cDNA microarray technologii bude možné v budoucnu použít jako diagnostický nástroj ke stanovení, včasnému a přesnému rozpoznání onemocnění na základě expresního profilu pacienta. Geny vytipované pomocí cDNA mikročipů v našich experimentech mohou být v budoucnu součástí diagnostických mikročipů pro analýzu nádorů tlustého střeva.

Plný text v PDF