Samostatná peroperační intersticiální HDR brachyradioterapie u časných stadií karcinomu prsu – první výsledky klinické studie

flag

Klin Onkol 2005; 18(1): 15-18.

Souhrn: Novým přístupem v adjuvantní léčbě časných stadií karcinomu prsu je samostatná brachyterapie oblasti lůžka tumoru s jeho bezprostředním okolím. Metoda je vhodná pro pacientky s nízkým rizikem lokální recidivy – nádor menší než 3 cm, N0, nebo maximálně 3 pozitivní uzliny, invazivní duktální karcinom, negativní okraje, věk nad 40 let, pozitivní steroidní receptory, nízký grading. Cílem klinické studie řešené v Masarykově onkologickém ústavu bylo zavedení metodiky peroperační intersticiální HDR brachyradioterapie, zhodnocení lokální kontroly, komplikací a kosmetického efektu. Metodika: Od března 2002 do července 2004 bylo zařazeno do studie celkem 25 pacientek s klinickým stadiem I-II karcinomu prsu bez přítomnosti rizikových faktorů lokální recidivy. Všechny pacientky podstoupily parciální mastektomii s disekcí axily či vyšetřením sentinelové uzliny. Peroperačně byly zavedeny do oblasti lůžka tumoru intersticiální katetry pro brachyterapii. Konformní plánování bylo provedeno v plánovacím systému BrachyVision na základě prostorové rekonstrukce CT řezů. Ozařování bylo zahájeno pět dnů po operaci po obdržení definitivní histologie. K ozáření byl použit high dose rate (HDR) afterloadingový ozařovač Varisource, kde je zdrojem záření 192Ir. Cílový objem byl ozářen jednotlivou dávkou 3,4 nebo 4,0 Gy, celkem 8-10 frakcí v průběhu 4-5 dnů.
Výsledky: Celkem bylo hodnoceno 19 pacientek, které splnily vstupní kritéria studie. Medián věku byl 63 let. Medián sledování je 11 měsíců. U jedné pacientky jsme zaznamenali lokální recidivu 19 měsíců po skončení brachyterapie. Byla lokalizována v odlišném kvadrantu prsu a byla jiného histologického typu. Celkový kosmetický efekt byl hodnocen jako dobrý až výborný u 18 pacientek, jako uspokojivý u 1 pacientky.
Závěr: Předběžné výsledky naší studie jsou povzbudivé pro možnost využití samostatné poresekční intersticiální brachyradioterapie u vybraných pacientek s karcinomem prsu I. a II. klinického stádia.

Plný text v PDF