Molekulární biologie neuroblastomu

flag

Klin Onkol 2005; 18(5): 159-165.

Souhrn: Neuroblastom je maligní embryonální nádor dětského věku odvozený z nezralých a nediferencovaných buněk neurální lišty osídlujících paravertebrální sympatická ganglia, dřeň nadledviny a paraganglií. Je pro něj charakteristická značná biologická variabilita. Nádory nízkého rizika často samovolně regredují, případně spontánně či při léčbě diferencují. Vysoce maligní forma se vyznačuje mimořádně agresivním průběhem s neovlivnitelnou progresí, nádor rychle roste a časně metastazuje. Existují prognostické znaky, které umožňují zařazení pacientů do rizikových skupin: věk v době stanovení diagnózy, histologická klasifikace, exprese receptorů trk, DNA ploidie, amplifikace genu N-myc, delece 1p36 a řada dalších delecí a zmnožení (delece 2q, 3p, 9p, 11q,13q a 14q a zmnožení 17q). Na modelu neuroblastomu lze demonstrovat význam predikce průběhu a použití individualizované terapie. Na druhé straně lze ukázat i provázanost a korelaci řady prognostických faktorů z nichž pouze některé přináší skutečně nezávislou informaci. K posouzení skutečného prognostického významu komplexu faktorů je proto vždy nezbytná multifaktoriální analýza údajů získaných v rámci rozsáhlé multicentrické studie.

Plný text v PDF