Odraz výsledků klinických studií v populačním onkologickém registru

flag

Klin Onkol 2005; 18(Suppl 2005): 256.

Souhrn: Randomizovaná klinická studie je sice dosud nejúčinnějším vědeckým nástrojem klinického bádání, hledajícího optimální léčebné postupy, neměla by však zůstávat jeho konečným cílem.
Rozhodující je, nakolik se podaří implementovat positivní výsledky klinických studií v rutinní praxi a jak se je podaří prokázat a zopakovat také v neselektovaných souborech . V České republice lze základní dopady v praxi akceptovaných mezinárodních studií sledovat v Národním onkologickém registru vedeném od roku 1977, který obsahuje také diagnostické a léčebné parametry, a je vybaven analytickým software SVOD (Systém pro vizualizaci onkologických dat), který vyvinulo Centrum biostatistiky a analýz MU v Brně. Rozdíly mezi výsledky klinických studií a praxí, zejména pak rozdíly mezi výsledky různých pracovišť zasahujícími do léčby, je možno hodnotit také z pohledu ekvity onkologické péče. V práci jsou uvedeny příklady , kdy nálezy v populačním onkologickém registru jsou v souladu s doporučeními z kontrolovaných klinických studií a jejich metaanalýz. Jde o adjuvantní chemoterapii u II. stadia karcinomu prsu a III. stadia karcinomu kolorekta, dále předoperační radioterapii karcinomu rekta, chemoadjuvanci ve stadiu III.maligního melanomu, srovnání léčebných metod u hepato celulárního karcinomu a vliv chemoterapie na vývoj III.IV. stadií sarkomů měkkých tkání.

Plný text v PDF