Základní typy parametrú hodnocených v klinických studiích v onkologii

flag

Klin Onkol 2005; 18(Suppl 2005): 242-244.

Souhrn: Cílem tohoto sdělení je přiblížení a výklad jednotlivých parametrů hodnocení účinnosti v klinických studiích v onkologii, zvážení vhodnosti jejich použití v exploračních nebo konfirmačních studiích a zamyšlení se nad problémy plánování klinických studií v případě nové, tzv. cílené biologické léčby.

Plný text v PDF