recenze: Uroonkologie

flag

Klin Onkol 2006; 19(1): 38.

Dvořáček J., Babouk, M.: Uroonkologie. Koedícia Galén - Karolinum, Praha 2005, 1.vyd. 589s. ISBN 80-7262-349-4, ISBN 80-246-1108-2

Problematika urologickej onkológie je v celosvetovom meradle veľmi aktuálna a intenzívne sa rozvíja. Svedčí o tom fakt, že aj napriek stúpajúcej incidencii väčšiny urologických malignít dochádza u niektorých z nich k zlepšeniu prežívania pacientov vďaka zavádzaniu nových diagnostických i terapeutických postupov. Preto sú urologické malignity dôležitou kapitolou onkológie z pohladu onkológov, ale aj významnou kapitolou urológie z pohľadu urológov. Celosvetovo sa problematike onkourológie venuje mnoho vedeckých a odborných timov, ktoré produkujú stále nové a nové poznatky. Tieto timy vytvárajú, resp. v určitých časových periódach aktualizujú štandardné diagnostické a liečebné postupy. Je úlohou nás všetkých, ktori sa tejto discipline venujeme, začleňovať tieto postupy do svojej každodennej medicínskej praxe.
Ucelený prehľad informácií o urologických nádoroch poskytuje najnovšia publikácia autorského kolektivu skúsených odbomíkov pod vedením prof. MUDr. Jana Dvořáčka, DrSc. a doc. MUDr. Marka Babjuka, CSc., ktorú pražské nakladatelstvá Galén a Karolinum predložili na jeseň 2005 medicínskej verejnosti.
Zostavovatelia vybrali na písanie jednotlivých kapitol skutočne erudovaných autorov, ktori sa zhostili svojich úloh s najvyššou zodpovednostou a profesionalitou.

V autorskom kolektive sa takto ocitlo vyše 30 renomovaných odborníkov nielen z oblasti urológie, ale aj odborníkov z oblasti biológie a genetiky, endokrinológie, gynekológie, chirurgie, intenzívnej medicíny, onkológie a detskej onkológie, patológie a rádioterapie.
V celkove 11 kapitolách sa rozoberá veľmi detailne problematika molekulárnej biológie a genetiky urologických malignít, nádorov nadobličíek a retroperitonea, obličiek a horných močových ciest, močového mechúra, prostaty, uretry, penisu, testis, semenného povrazca a skróta. Autori sa venovali aj urologickým komplikáciám gynekologických a chirurgických malignít, urologickým nádorom detského veku a v nie poslednom rade významnej problematike paliatívnej terapie urologických nádorov.
Všetky lokality urologických malignít sa analyzujú z hľadiska epidemiológie, etiológie, patológie, symptomatológie, diagnostiky, klasifikácie, terapie podľa jednotlivých štádií, prevencie i prognózy.
Táto publikácia, ktorá bola venovaná nedávno zosnulému "bardovi" českej urológie - prof. MUDr. Eduardovi Hradcovi, DrSc., je určite významným prínosom pre širokú odbornú čitateľskú obec. "Onkourologie", ktorú možno považovaŤ za cenný zdroj súčasných odborných poznatkov, by nemala chýbať v knižnici žiadneho urológa, najmä však takého, ktorý sa orientuje na diagnostiku a liečbu urologických malignít. Určite rád po nej siahne aj klinický onkológ, patológ, rádiodiagnostik i rádioterapeut. Môže byť tiež odporúčanou literatúrou pre poslucháčov lekárskych fakúlt i pre frekventantov postgraduálneho medicínskeho vzdelávania v spomínaných špecializáciach a to nielen v českých zemiach, ale aj na Slovensku.

Plný text v PDF