Vzácné hereditární syndromy s vyšším rizikem vzniku nádorů

flag

Klin Onkol 2006; 19(Suppl): 68-75.

Souhrn
Kromě relativně častých syndromů dědičné predispozice k nádorům, které zahrnují hereditární karcinom prsu a vaječníků, hereditární nepolypózní kolorektální karcinom a familiární adenomatózní polypózu, existují také další, mnohem vzácnější syndromy, které také predisponují ke vzniku nádorů. Cílem tohoto článku je uvést přehled těchto syndromů, jejich klinický obraz a určitá doporučení ke sledování osob s těmito syndromy. Zahrnuty jsou syndromy: ataxia teleangiectasia, Nijmegen breakage syndrom, Berlin breakage syndrom, Seckelův syndrom, Bloomův syndrom, Fanconiho anémie, Xeroderma pigmentosum, familiární melanom s nebo bez dysplastických névů, neurokutánní melanóza, Gorlinův syndrom, RothmundThomsonův syndrom, Wernerův syndrom, ezofageální karcinom s tylózou, familiární karcinom žaludku, familiární karcinom pankreatu, neurofibromatóza, familiární chordom, familiární paragangliom, mnohočetná endokrinní neoplázie, familiární karcinoid, mnohočetná osteochondromatóza, familiární karcinom prostaty, familiární karcinom varlete, retinoblastom, tuberózní skleróza, Cowdenův syndrom, Wilmsův tumor, syndromy nadměrného růstu tkání a Carneyho syndrom.

Plný text v PDF