Klin Onkol 2006; 19(4): 222-227.

Souhrn
Východiska: Trojrozměrná konformní radioterapie (3D-CRT) je účinnou léčebnou metodou lokalizovaného karcinomu prostaty. Eskalace dávky záření je provázena přijatelnou chronickou toxicitou.
Typ studie a soubor: Retrospektivně jsme vyhodnotili chronickou toxicitu u 152 pacientů s lokalizovaným karcinomem prostaty (T1-3 N0 M0), kteří byli léčeni pomocí 3D-CRT v letech 1997-2000.
Metody a výsledky: Použili jsme 3D-CRT techniku 3 polí (0°, 90°, 270°) nebo 4 polí (30°, 90°, 270°, 330°). Klinický cílový objem tvořila prostata a baze semenných váčků (SV) u tumorů T1-2, respektive prostata a SV u tumorů T3. Plánovací cílový objem byl vytvořen přidáním lemu 10 mm anteroposteriorně a laterolaterálně, respektive 15 mm kraniokaudálně. Dávka byla specifikována do izocentra. Dávku 70 Gy obdrželo 113/152 (74%) pacientů a dávku 74 Gy 39/152 (26%) pacientů. Chronická toxicita byla hodnocena podle modifikované stupnice Radiation Therapy Oncology Group a Late Effects Normal Tissue Task Force (RTOG/LENT). Chronická gastrointestinální (GI) toxicita 2. a 3. stupně se objevila u 22/152 (14.5%), respektive u 6/152 (3.9%) pacientů. Objem rekta ozářený dávkou 60 Gy, 65 Gy, respektive 70 Gy byl významně větší u pacientů s chronickou GI toxicitou 2. a vyššího stupně, než u pacientů s toxicitou 1. stupně anebo bez projevů toxicity (p=0.04, p=0.01, respektive p=0.02). Chronická genitourinární (GU) toxicita 2. a 3. stupně byla zaznamenána u 16/152 (10.5%), respektive u 15/152 (9.9%) pacientů. GU toxicita 3. stupně se manifestovala obstrukční symptomatologií s nutností invazivního řešení (n=13) a totální inkontinencí (n=2). Invazivní urologický výkon v anamnéze (transuretrální resekce prostaty TURP, transvesikální prostatektomie TVPE) byl významným prediktorem rozvoje GU toxicity. Pozdní GU symptomy 2. a vyššího stupně se objevily u 15/49 (30.6%) pacientů, kteří před léčbou prodělali TURP/TVPE, respektive u 16/103 (15.5%) pacientů, kteří invazivní výkon nepodstoupili (p=0.03).
Závěry: Výskyt chronické toxicity provázející 3D-CRT karcinomu prostaty byl přijatelný. Invazivní urologický výkon byl významným prediktorem rozvoje chronické GU toxicity.

Plný text v PDF