Profilování genové exprese u mnohočetného myelomu

flag

Klin Onkol 2006; 19(Suppl2): 397-401.

Souhrn
V našem sdělení chceme informovat o použití dvou metodik ke studiu molekulárně genetické problematiky mnohočetného myelomu (MM). Prvně zmíníme využití DNA čipů (microarrays) a ve druhé části se zaměříme na chromatinovou imunoprecipitaci v analýzách epigenetických změn genů. Obě metodiky náš výzkumný tým používá, a proto představíme i první výstupy. Využití obou metodik je u MM stejné jako u všech ostatních nádorů. Představují možnost studia patogeneze maligních onemocnění na molekulární úrovni, klasifikaci jinak neodlišitelných prognostických skupin choroby, predikci léčebné odpovědi na daný terapeutický zásah a identifikaci možných molekulárních cílů protinádorové terapie.

Plný text v PDF