Retrospektivní hodnocení léčebných výsledků u pacientů s nasofaryngeálním karcinomem léčených v ÚRO FNB Praha od roku 1990 do roku 2005

flag

Klin Onkol 2007; 20(1): 35-37.

Souhrn
Radioterapie je klíčovou modalitou v terapii karcinomu nazofaryngu. V Ústavu radiační onkologie jsme v posledních 15 letech léčili 62 nemocných s tímto karcinomem, v jednotlivých obdobích se protokoly léčby lišily. Od dříve používané neoadjuvantní chemoterapie nastal odklon a používána je konkomitantní chemoradioterapie následována třemi cykly adjuvantní chemoterapie. Protokol léčby karcinomu nasofaryngu používaný v ÚRO FNB je v souhlase s výsledky posledních klinických studií III. fáze, závěry ASCO i ECCO a NCCN protokoly. Pětileté přežití v našem souboru je srovnatelné s pětiletým přežitím udávaným ve světové literatuře.

Plný text v PDF