Klin Onkol 2007; 20(Suppl 1 20): 132-141.

V článku je předložena analýza záznamů o akutních a chronických leukémiích v databázi NOR od roku 1977 do roku 2002, která je u akutních leukémií srovnána s daty klinického registru ALERT a s literárními údaji a u chronických leukémií s literárními údaji. Je upozorněno na nepřesnosti a výrazné časové zpoždění hematologické klasiřkace v MKN9 a MKN10 za rutinně hematology a patology užívanými klasiřkacemi FAB a následně WHO a na důsledky, které z těchto rozdílů plynou. Analyzovat jednotlivé podskupiny akutních a chronických leukémií není za této situace možné. Analýza sumární incidence a mortality akutních leukémií z dat NOR ukázala, že s určitými výhradami je možno přijmout údaje o incidenci akutních leukémií, zatímco údaje o mortalitě se jeví jako nepouži¬telné. Podobně je tomu u chronických leukémií, kde ukazují křivky přežití léčených nemocných v ČR horší výsledky než literární údaje o přežívání neléčených nemocných s těmito formami leukémií! V závěru práce jsou shrnuty podmínky pro zvýšení validity dat NOR u leukémií, které se opírají o potřebu reálného přizpůsobení záznamů NOR platné klasiřkaci leukémií, vytvoření nové sumární žádanky se základními údaji, která musí vzniknout na základě diskuse s hematology. Prosazováno je zavedení elektronického vyplňování hlášení v rámci nemocničních informačních systémů a zajištění trvalé spolupráce České hematologické společnosti a hematoonkologických center nad daty, která musí být analyzována a zpracovávána s větší pružností než dosud.

Plný text v PDF