Intravenózní portové systémy u onkologických pacientů Masarykova onkologického ústavu

flag

Klin Onkol 2007; 20(3): 269-272.

Specifický přístup v léčbě onkologických pacientů daný jednak závažností jejich diagnózy i charakterem onkologické léčby se promítá do všech úrovní komplexní onkologické péče. Mnozí onkologičtí pacienti jsou po náročné onkologické léčbě odkázáni na subkutánní portové systémy, zabezpečující dlouhodobě přístup do žilního řečiště, nejen během celého léčebného procesu, ale i v následné dispenzární
péči. Intravenózní portové systémy se používají v Masarykově onkologickém ústavu již více než 10 let. Ročně se zde provede implantace u více než 200 pacientů, s celkovou úrovní komplikací do 5 %. Autoři uvádějí problematiku indikace portových systémů, algoritmy jejich implantace i ošetřování v Masarykově onkologickém ústavu, spolu s vizí portových center zajišťujících komplexní péči o pacienty se zavedeným portovým systémem. Základní indikační kritérium u onkologického pacienta je perspektiva dlouhodobé intravenózní chemoterapie s nutností opakovaného a nekomplikovaného žilního přístupu, v indikacích dalších jsou to zejména pacienti s chronickou bolestí, epileptici, astmatici, pacienti vyžadující dlouhodobou parenterální výživu, pacienti, kterým jsou opakovaně podávány krevní deriváty. Jako absolutní kontraindikaci implantace portu autoři považují akutní bakteriémii či septický stav, DIK a hypokoagulační stavy, či při raritních alergiích na materiál portového systému nebo při předpokládané inkompatibilitě plánované léčby s portem.

Plný text v PDF