Detekcia philadelphia chromozómu u pacientov s chronickou myeloidnou leukémiou v prešovskom kraji (1995-2004)

flag

Klin Onkol 2007; 20(5): 357-360.

Autori analyzovali výsledky cytogenetických vyšetrení zameraných na detekciu Philadelphia chromozómu u pacientov chronickou myeloidnou leukémiou v Prešovskom kraji za obdobie rokov 1995-2004. Súbor a metodika: V práci boli analyzované výsledky 72 cytogenetických analýz vzoriek kostnej drene pacientov so suspektnou diagnózou CML. Výsledky: Philadelphia chromozóm bol detegovaný u 94,4% pacientov so suspektnou diagnózou CML. V jednom analyzovanom prípade bola zistená komplexná translokácia zahrňujúca chromozómy 8, 9 a 22. U jedného pacienta boli detegované početné numerické a štrukturálne chromozómové aberácie. Mozaikový karyotyp bol detegovaný u 5,9% pacientov. Záver: Výsledky analýz potvrdzujú diagnostický a prognostický význam detekcie Philadelphia chromozómu u pacientov s klinickou diagnózou CML. Konvenčná cytogenetická analýza zostáva naďalej štandardnou metódou pre potvrdenie diagnózy, monitorovanie terapeutickej odpovede a minimálnej reziduálnej choroby u pacientov s chronickou myeloidnou leukémiou.

Plný text v PDF