Klin Onkol 2007; 20(5): 341-348.

Východiska: Non-hodgkinské lymfomy (NHL) jsou tvořeny řadou jednotek s rozdílným biologickým chováním. Jejich inci¬dence celosvětově stoupá, zastoupení jednotlivých podtypů se může výrazně lišit dle geografické lokality. Údaje o distribuci NHL v ČR zatím nejsou známy. Metodika: V letech 1999 až 2006 bylo v registru KLS zachyceno 3518 nových případů NHL. Pro analýzu distribuce byly použity všechny nové případy, pro analýzu přežití případy registrované do roku 2005. Výsledky: Nejvýraznější zastoupení má difúzní velkobuněčný lymfom (DLBCL) s 45%, na dalších místech jsou folikulární lymfom (FL) s 19%, lymfom z marginální zóny (MZL) s 6,9%, lymfom z plášťových buněk (MCL) s 6,5%. Zastoupení DLBCL je vyšší než v publikovaných studiích, zastoupení FL nevybočuje z širokého rozpětí, tak jak bylo zaznamenáno i v Evropě. Pravděpodob¬nost celkového přežití ve 3 letech bylo více než 80% pro FL, primární mediastinální B lymfom (PMBCL), MZL lymfom MALT typu, a splenický MZL, přežití 60-70% bylo pozorováno u DLBCL, anaplastického velkobuněčného lymfomu (ALCL) a Burkittova lymfomu. Přežití kolem 40-60 % bylo pozorováno u periferního T lymfomu, MCL a lymfoblastického lymfomu. Při podrobnější analýze nemocných s DLBCL se ukázal jako nejvýznamnější prognostický faktor mezinárodní prognostický index (IPI), dále léčba rituximabem a provedení vysokodávkované terapie s autologní transplantací. Zařazením rituximabu se prav¬děpodobnost cekového přežití zvýšila o 19% a přežití bez známek progrese o 27% proti skupině léčené jen chemoterapií (p<0,001 resp. <0,001). Přestože v letech 2004 a 2005 bylo léčeno rituximabem pouze 74% nemocných měli tito nemocní o 14% lepší pravděpodobnost celkového přežití a o 28% přežití bez progrese ve srovnání s nemocnými léčenými jen chemoterapií (p<0,05 resp <0,01).Závěr: Předkládaná souhrnná analýza ukazuje zastoupení jednotlivých typů lymfomů v ČR, přežití jednotlivých typů, které se neliší od světových údajů. V nejpočetněji zastoupené skupině DLBCL došlo v průběhu 6 let k výraznému zlepše¬ní přežití zavedením rituximabu.

Plný text v PDF