Nezvyčajný prípad dlhodobého prežívania pacientky s chemorefraktérnym Merkelovym karcinómom

flag

Klin Onkol 2007; 20(5): 354-356.

Prípad prezentuje 46-ročnú pacientku s Merkelovym karcinómom. V iniciálne lokalizovanom štádiu bola liečená chirurgickou resekciou s následnou adjuvantnou chemoterapiou. U pacientky došlo následne k opakovaným lokoregionálnym relapsom v krátkom časovom odstupe od adjuvantnej chemoterapie a nakoniec k relapsu vo vzdialenej lokalizácii. Distantný relaps bol liečený chirurgickou liečbou vzhľadom k predpokladanej chemorefrákternosti ochorenia. Pacientka je po ukončenej liečbe bez známok recidívy ochorenia v trvaní 16+ mesiacov. Prípad poukazuje na významnú úlohu chirurgickej liečby chemorefraktérneho ocho¬renia. Pretože vzdialený relaps ochorenia bol diagnostikovaný na základe kontrolných rádiografických vyšetrení u asymptomatickej pacientky, má okrem sledovania pacientov fyzikálnym vyšetrením význam aj rádiografické sledovanie, aspoň v určitých prípadoch.

Plný text v PDF