Příprava myelom-specifických t lymfocytů aktivovaných dendritickými buňkami naloženými nonapeptidy odvozenými od mucinového proteinu muc1 a katalytické podjednotky telomerázy hTERT

flag

Klin Onkol 2008; 21(2): 59-65.

Východiska: Mnohočetný myelom je nevyléčitelné onemocnění. Jako standardní terapie je využívána vysokodávkovaná chemoterapie s autologní transplantací kmenových buněk či alogenní transplantací. Relaps onemocnění je však neodvratný, a proto jsou rozvíjeny i jiné směry léčby. Jedním z nich je buněčná imunoterapie, která využívá potenciálu cytotoxických T lymfocytů. Jako nádorový antigen lze využít nádorově specifi cké proteiny, jako jsou nonapeptidy hTERT, odvozený od katalytické podjednotky telomerázy, a MUC1, odvozený od mucinového proteinu, vázající se na HLA-A2 systém molekul. Typ studie a soubor: V in vitro studii byla na souboru zdravých HLA-A2 pozitivních dárců testována možnost aktivace, identifi kace, imunomagnetická separace a expanze myelomspecifi ckých T lymfocytů s využitím hTERT a MUC1 jako nádorových antigenů.
Metody a výsledky: Z mononukleárních buněk periferní krve byly kultivovány T lymfocyty a dendritické buňky. Dendritické buňky byly naloženy nonapeptidy hTERT a MUC1. Po opakované stimulaci T lymfocytů takto naloženými dendritickými buňkami došlo k jejich aktivaci charakterizované produkcí interferonu gama. Poté byly aktivované T lymfocyty imunomagneticky separovány a expandovány in vitro do množství využitelných v klinických aplikacích. Závěry: Tato práce ukazuje možnost specifi cké aktivace, identifi kace separace a expanze protinádorových T lymfocytů, které lze využít při léčbě mnohočetného myelomu.

Plný text v PDF