Klin Onkol 2008; 21(Suppl 1): 195-197.

V této studii jsme srovnali dvě metodiky separace plazmatických buněk z kostní dřeně dostupné v současné době na našem pracovišti. Práce srovnává úspěšnost obou metodik v závislosti na vstupní infi ltraci a hodnotí i další aspekty separace buněk, jako je fi nanční a časová náročnost.

Plný text v PDF