Příklady využití:Molekulární definice rizika jako nový prognostický nástroj pro mnohočetný myelom

flag

Klin Onkol 2008; 21(Suppl 1): 234-236.

Heterogenní podstata mnohočetného myelomu a nedostatečnost současných klasifi kačních systémů a laboratorních parametrů neumožňuje přesné stanovení vysoce rizikových případů s MM (high-risk, HR). Potřeba nových prognostických nástrojů vedla k vytvoření řady klasifi kačních schémat defi nujících jednotlivé varianty MM na základě genetických/cytogenetických markerů získaných analýzou expresních profi lů a pomocí cytogenetických technik.

Plný text v PDF