Příklady využití:Rozlišení nádorových klonálních a fyziologických polyklonálních plazmatických buněk pomocí flowcytometrie

flag

Klin Onkol 2008; 21(Suppl 1): 254-257.

Východiska: Vícebarevná průtoková cytometrie je užitečným nástrojem k analýze plazmatických buněk, jelikož s dostatečnou senzitivitou dovoluje stanovení jejich počtu a zejména rozlišení na fyziologické a patologické.
Typ studie a soubor: V této studii jsme sledovali zastoupení plazmocytů na souboru 25 pacientů s monoklonální gamapatií nejasného významu a 78 osob s mnohočetným myelomem, s cílem nalézt rozdíly v počtu a fenotypu jejich plazmocytů a případně také defi novat potenciální parametr, který by obě nemoci od sebe odlišil.
Metody a výsledky: Flowcytometrická analýza plazmocytů byla prováděna ve vzorcích kostních dření s využitím povrchových markerů CD38, CD138, CD45, CD56 a CD19. Při srovnání s mnohočetným myelomem je pro monoklonální gamapatii nejasného významu příznačné vyšší zastoupení reziduálních CD19+ plazmocytů (p<0,001) a nižší zastoupení patologických CD56+ plazmocytů (p=0,004) v kostní dřeni.
Závěry: Relativní počet CD19+ plazmocytů se jeví jako jednoznačný parametr pro odlišení monoklonální gamapatie nejasného významu od všech klinických stádií mnohočetného myelomu. Analýzou plazmocytů a jejich fenotypového profi lu můžeme napomoci při diferenciální diagnostice onemocnění. Do budoucna předpokládáme také možný význam analýzy plazmocytů v kostní dřeni pro prognózu hodnocených osob a pro studium minimální reziduální choroby.

Plný text v PDF