Review:Použití jedno-nukleotidových polymorfizmů u analýzy mnohočetného myelomu

flag

Klin Onkol 2008; 21(Suppl 1): 237-240.

Klasifi kace nádorových onemocnění a identifi kace terapeutických cílů pro jejich léčbu vyžaduje důkladnou znalost a popis genetických změn. Analýza single nukleotidových polymorfi zmů je cenným nástrojem pro detekci a charakterizaci genetických variací u nádorových onemocnění. Účelem této práce je podat souhrnný přehled o metodách detekce SNP aplikovatelných na výzkum MM.

Plný text v PDF