Využití detekce cytokinů při přípravě vakcín proti mnohočetnému myelomu

flag

Klin Onkol 2008; 21(Suppl 1): 264-265.

Cytokiny zprostředkují buněčné interakce a jejich kvantifi kace představuje důležitý nástroj moderní imunologie a buněčné biologie při sledování mezibuněčné komunikace včetně imunitní odpovědi. Na příkladu přípravy protinádorové vakcíny pro pacienty s mnohočetným myelomem na bázi dendritických buněk ukazujeme dva přístupy měření heterodimerické podjednotky p70 interleukinu 12 (IL-12p70) a IL-10 pomocí klasické metody ELISA a nové citlivější metody Cytometric Bead Array.

Plný text v PDF