Klin Onkol 2009; 22(1): 22-26.

Souhrn

Úvod: Germinální nádory varlat jsou nejčastější malignitou u mladých mužů. Pravděpodobnost vyléčení u časných stadií je více jak 95%. V případě I. klinického stádia je možno využít několik léčebných postupů. U seminomu můžeme použít adjuvantní radioterapii nebo adjuvantní chemoterapii s karboplatinou nebo sledování, u pacientů s neseminomy můžeme volit mezi adjuvantní chemoterapií, retroperitoneální disekcí uzlin (RPLND) nebo sledováním.

Metoda a výsledky: Retrospektivně jsme vyhodnotili výsledky léčby pacientů I. klinického stádia s germinálními nádory varlat léčenými v Masarykově onkologickém ústavu od ledna 2000 do prosince 2004. Sledovali jsme vlastnosti nádoru (histologický podtyp, rizikové faktory relapsu), věk v době diagnózy, léčebnou strategii, pozdní toxicitu, počet relapsů atd.. I přes limitovaný počet pacientů – 55 (20 mužů se seminomy, 35 mužů s neseminomy) jsme potvrdili dominantní postavení adjuvantní radioterapie u seminomů (95%) a adjuvantní chemoterapie u neseminomů (97%). Medián follow-up u pacientů se seminomy byl 5,6 roku, u neseminomů 5,7 roku. Relaps onemocnění byl zjištěn ve dvou případech, a to u seminomů, vždy mimo ozařované pole. Jeden pacient ze souboru zemřel na duplicitní nádorové onemocnění – karcinom tlustého střeva, ostatní žijí. Akutní toxicita byla zvládnutelná, nebylo zaznamenáno žádné úmrtí, pozdní toxicita není závažná.

Závěr: Počet vyléčených pacientů v našem souboru je velmi optimistický a toxicita léčby přijatelná. Použití karboplatiny u seminomů je stále diskutováno.
Dostatečné informace o rizikových faktorech relapsu nám mohou pomoci k výběru optimální léčby

Plný text v PDF