Klin Onkol 2009; 22(1): 3-10.

Súhrn
Karcinóm prsníka je po malignitách kože najčastejším malígnym ochorením žien. U 15-25% týchto karcinómov je prítomná nadmerná expresia receptoru 2 pre ľudský epidermálny rastový faktor (HER-2) čo je spojené s agresívnym biologickým chovaním nádoru a skráteným celkovým prežitím pacientok. Humanizovaná monoklonálna protilátka trastuzumab bola prvou cielenou terapiou proti HER-2 receptoru, ktorá bola zavedená do klinickej praxe. Trastuzumab preukázal výraznú účinnosť v liečbe metastatického HER-2 pozitívneho karcinómu prsníka a demonštroval efekt i v adjuvantnej a neoadjuvantnej liečbe. Cieľom tohto článku je zhrnúť doterajšie výsledky terapie trastuzumabom
u karcinómu prsníka a poukázať i na ďalšie aspekty spojené s jeho užívaním (správna indikácia trastuzumabu, dávkovanie, toxicita liečby).

Plný text v PDF