Ťažké srdcové zlyhávanie ako prejav neskorej antracyklínovej kardiotoxicity – kazuistika

flag

Klin Onkol 2009; 22(1): 34-37.

Súhrn

Úvod: Antracyklíny sú známe kardiotoxické chemoterapeutiká. U onkologických pacientov antracyklínová liečba predstavuje v dlhodobom horizonte zvýšené riziko vzniku nežiadúcich kardiovaskulárnych ochorení.

Opis prípadu: V kazuistike prezentujeme prípad mladého pacienta so závažným srdcovým zlyhávaním, ktorý v detskom veku podstúpil liečbu akútnej myeloidnej leukémie chemoterapiou obsahujúcou antracyklíny. Desať rokov po ukončení liečby sa u pacienta vyvinul obraz dilatačnej kardiomyopatie s ťažkou systolickou dysfunkciou ľavej komory. Sedemnásť rokov po ukončení cytostatickej terapie pacient podstúpil transplantáciu srdca ako ultimum refugium.

Záver: Neskoré kardiologické komplikácie sa môžu stať závažným terapeutickým problémom.
Transplantácia srdca je v tomto prípade jedinou vysokoefektívnou metódou inak infaustných foriem srdcového zlyhávania.

Plný text v PDF