Klin Onkol 2009; 22(3): 98-103.

Souhrn

Východiska: Použití konformních ozařovacích technik a IMRT (Intensity Modulated Radiotherapy, radioterapie s modulovanou intenzitou svazku) dovolují zvýšení dávky v cílovém objemu a šetří okolní zdravé tkáně. Ve srovnání s konvenčními postupy však vyžadují přesnější konturování cílových objemů, k čemuž je potřeba využít všechny vhodné diagnostické metody. Základní zobrazovací metodou zůstává CT vyšetření, které dovoluje výpočet dávky záření. Nové možnosti přináší pozitronová emisní tomografie (PET), která doplňuje morfologické zobrazení o funkční pohled. Cílem naší studie je zhodnotit přínos po užití fúze PET/ CT u nemocných ozařovaných
na pracovišti pro tumory hlavy a krku. Soubor pacientů a metody: Hodnotili jsme soubor 40 pacientů s karcinomy v oblasti hlavy a krku léčených radikální radioterapií. Jedná se o 30 mužů
a 10 žen, průměrný věk 56, rozmezí 34– 81 let. U 10 pacientů se jednalo o po operační radioterapii,
u 30 pacientů o primární radioterapii. Ozařovali jsme X paprsky 6MeV technikou IMRT metodou
integrovaného boostu. Výsledky: Z celkového počtu 40 pacientů byl u 20 nález na diagnostickém CT a plánovacím PET/ CT shodný. V šesti případech (15 %) jsme nalezli pomocí PET/ CT větší rozsah postižení lymfatických uzlin, naopak menší rozsah uzlinového postižení jsme detekovali ve třech případech (7,5 %). V oblasti primárního ložiska došlo ke změně klasifikace u dvou pacientů (5 %),v obou případech ke zvětšení objemu. Ve dvou případech s pozitivním histopatologickým nálezem resekčních okrajů byl PET/ CT negativní. V našem souboru v 11 případech (27,5 %) PET/ CT vyšetření změnilo cílový objem a ve třech případech terapeutický záměr. Závěr: Testovali jsme po užití PET/ CT vyšetření pro plánování radioterapie. Metodu jsme zavedli jako standardní postup plánování terapie tumorů hlavy a krku.

Plný text v PDF